Sut mae budd-daliadau'n newid

Image of money

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno rhwng nawr a 2017. Bydd Taliadau Annibyniaeth Bersonol yn dod yn lle'r Lwfans Byw i'r Anabl, a chynlluniau Gostyngiadau lleol yn Nhreth y Cyngor yn disodli Budd-dal Treth y Cyngor. Hefyd mae'r Budd-dal Tai a'r Gronfa Gymdeithasol yn newid a bydd uchafswm ar faint o fudd-daliadau y gallwch ei hawlio.

logo Universal Credit

Math newydd o gymorth ariannol i bobl oed gwaith sy'n chwilio am waith neu ar incwm isel yw Credyd Cynhwysol. Bydd yn cael ei gyflwyno'n raddol rhwng Ebrill 2013 a 2017. Bydd yn dâl misol symlach i bobl sydd mewn gwaith neu'n ddi-waith, sy'n cyfuno rhai o'r budd-daliadau a'r credydau treth rydych efallai'n eu derbyn ar hyn o bryd, sef:

  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith
  • Budd-dal Tai

Bydd Credyd Cynhwysol yn un tâl misol i gyfrif banc o'ch dewis chi.

Os ydych chi'n cael cymorth gyda'ch rhent, bydd hyn yn cael ei gynnwys yn eich taliad misol - yna byddwch yn talu eich landlord eich hun. Os ydych chi a'ch partner ill dau yn gymwys, byddwch yn cael un taliad misol i'r aelwyd.

Bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei reoli ar-lein fel rheol. Byddwch yn hawlio ar-lein ac yna'n gallu gwirio eich taliadau a'ch diweddariadau trwy eich cyfrif ar-lein. 

Does dim cyfyngiad ar  nifer yr oriau y gallwch eu gweithio bob wythnos os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol. Yn lle hynny, bydd y swm a gewch yn lleihau'n raddol wrth i chi ennill mwy, felly fyddwch chi ddim yn colli eich holl fudd-daliadau ar yr un pryd.

Gallwch gael amcangyfrif o faint o Gredyd Cynhwysol y mae gennych hawl iddo trwy ddefnyddio'r cyfrifydd budd-daliadau yn entitledto.co.uk a fydd yn amcangyfrif yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt gan gynnwys Credyd Cynhwysol.

Darganfod mwy am y newidiadau hyn a Chredyd Cynhwysol yn:

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Gov.uk - Credyd Cynhwysol

Dilynwch y cynllun gweithredu yma i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer cyflwyno'r Credyd Cynhwysol rhwng nawr a 2017.

Gwnewch yn siwr bod gennych gyfrif banc (neu debyg)

Pam?

I dderbyn taliadau Credyd Cynhwysol, bydd angen cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu arnoch chi, neu gyfrif gyda darparwr arall, er enghraifft, undeb credyd.

Sut?

Os nad oes gennych gyfrif – neu os ydych chi am wirio bod yr un sydd gennych yn iawn ar gyfer Credyd Cynhwysol, darllenwch y canllaw Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliadau budd-dal.

Penderfynwch a oes angen cyfrif ar y cyd arnoch

Pam?

Os ydych yn byw gyda'ch partner, a'r ddau ohonoch yn gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol, fe gewch un tâlmisol y gallwch ei dalu naill ai i gyfrif ar y cyd neu gyfrif personol.

Sut?

Gallwch ddarganfod pa newidiadau y mae angen i chi eu gwneud a ph'un a oes angen cyfrif ar y cyd arnoch yn y canllaw Taliadau Credyd Cynhwysol ar y Cyd i Barau.

Holwch a oes modd i chi sefydlu dull o dalu biliau'n awtomatig

Pam?

Os ydych yn cael cymorth i dalu'ch rhent, bydd hwn yn cael ei gynnwys yn eich taliadau misol - yna bydd rhaid i chi dalu'r landlord eich hun.

Sut?

Os oes gennych gyfrif undeb credyd neu gyfrif cerdyn rhagdaledig, gwnewch yn siwr eich bod yn gallu sefydlu taliadau awtomatig ar gyfer pethau fel rhent neu filiau. Os allwch chi wneud hyn, dylech chi agor cyfrif banc sylfaenol, neu ddod o hyd i ddarparwr gwahanol.

Os oes gennych gyfrif cerdyn y Swyddfa Bost®, fyddwch chi ddim yn gallu sefydlu taliadau awtomatig, felly bydd  rhaid i chi ddefnyddio cyfrif banc yn lle.

Lluniwch gyllid misol

Pam?

Oherwydd bod Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu'n fisol, mae'n bosibl y bydd angen i chi newid y ffordd y byddwch yn cyllidebu, yn enwedig wrth i chi symud o'r hen system i system newydd.

Sut?

Os yw cyllidebu'n rhywbeth newydd i chi, neu os ydych chi am wella'ch sgiliau cyllidebu, darllenwch y canllaw Sut i gyllidebu ar gyfer taliad budd-dal misol.

Defnyddiwch Gynlluniwr Cyllidebu i'ch helpu i weithio allan faint o arian sydd gennych yn dod i mewn bob mis, ac ar beth y byddwch yn ei wario.

Amcangyfrifwch faint o Gredyd Cynhwysol y mae gennych hawl iddo - gan gynnwys faint yn well eich byd y byddech pe baech yn gweithio - gan ddefnyddio'r cyfrifydd yma ar wefan Policy in Practice.

Gwnewch yn siwr eich bod yn gallu cyrraedd y rhyngrwyd

Pam?

Bydd disgwyl i chi hawlio eich Credyd Uniongyrchol a rheoli'ch cyfrif ar-lein.

Sut?

Os oes angen help arnoch i fynd ar-lein, gall eich llyfrgell leol eich helpu i ddod o hyd i gwrs. Mae gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd a swyddfeydd Canolfannau Byd gwaith gyfrifiaduron y gallwch eu defnyddio yn rhad ac am ddim fel arfer.

Os nad oes gennych gyfrifiadur neu liniadur, chwiliwch ar wefan UK Online am rywle i fynd ar-lein am ddim.

 

 

logo Money Advice Service
Trwy garedigrwydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol