Help gyda Budd-daliadau

Rydym wedi ymrwymo i'ch helpu chi i sicrhau eich bod yn gallu cael cymaint o incwm ag y gallwch, lleihau eich costau a thrin eich dyledion, eich biliau a'ch benthyg. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ar hyd a lled Powys sy'n darparu help arbenigol i wneud hyn ond mae gennym hefyd ein tîm ein hunain o swyddogion sy'n gallu ymweld â chi neu'ch cynorthwyo dros y ffôn.

Gwnewch gais am fudd-daliadau neu os ydych angen siarad â rhywun am hawliad presennol, gofynnwch i ni eich ffonio.

Eisiau help gyda

Materion yn ymwneud ag Arian * Popeth digidol a bod ar-lein* Cyngor ar fudd-daliadau a dyfarniadau * Hawlio budd-dal tai * Gostyngiadau Treth y Cyngor* Prydau Ysgol am Ddim* Taliadau tai yn ôl Disgresiwn

Mae pob trafodaeth yn gyfrinachol

Dewch i gael gair gyda ni yn un o’n sesiynau apwyntiadau.

  • Llyfrgell Tref-y-Clawdd - Dydd Mercher 10am-12pm, bob 2 wythnos o 1 Gorffennaf 2015
  • Llyfrgell Rhaeadr Gwy - 2-4pm bob yn ail dydd Mercher o 8 Gorffennaf 2015
  • Y Drenewydd – Swyddfeydd y Parc, Y Parc, SY16 2NZ – Bob dydd Mawrth
  • Ystradgynlais - Hendre Ladus, SA9 1SE – Bob dydd Mercher
  • New Dolanog House, Ffordd Hafren, Y Trallwng, SY21 7AP.  Bob prynhawn dydd Iau.

Ffoniwch 01597 827462 i drefnu apwyntiad

 

 

 

Rhagor o wybodaeth

Cyngor ar Bopeth
Mae'r Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau eraill trwy ddarparu cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim.  Yng Nghymru ffoniwch 0345 601 8421

Consumer Credit Counselling Service (CCCS)
Elusen gofrestredig yw'r 'Consumer Credit Counselling Service' sy'n cynnig cyngor cyfrinachol a ddi-duedd am ddim i unrhyw un sy'n pryderu am ddyledion.  Mae CCCS hefyd yn cynnig Teclyn Adfer Dyledion am ddim.  Neu gallwch eu ffonio ar 0800 138 1111.

Llinell Dyledion Cenedlaethol
Mae'r Llinell Dyledion Cenedlaethol yn darparu cyngor cyfrinachol, annibynnol a ddi-duedd am ddim ar sut i ddelio â phroblemau dyledion.  Neu gallwch eu ffonio ar 0808 808 4000

Shelter Cymru
Elusen tai a digartrefedd Cymru yw Shelter Wales sy'n gweithio dros bobl sydd mewn anghenion tai.  Mae gan yr elusen swyddfeydd ar draws Cymru gyfan ac mae'n atal pobl rhag colli eu cartrefi trwy gynnig cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim.  I gael cyngor am dai a gwasanaethau cymorth ffoniwch: 0845 075 5005

GIG:

Gofalwyr Uniongyrchol / Dewisiadau GIG - Budd-daliadau i Ofalwyr

Debt Support Trust

Debt Support Trust is a registered national debt advice charity helping people with their debt problems across the UK. 0800 085 0226

www.gov.uk:

gov.uk - budd-daliadau

gov.uk - cyngor am ddyledion

gov.uk - Gwybodaeth am orchmynion dirprwyaeth

gov.uk - Gwybodaeth am Apwyntai