Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Mae modd gwneud Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn i bobl sy'n byw ym Mhowys sydd angen help ychwanegol gyda'u rhent neu gostau unigol eraill sy'n gysylltiedig â rhent neu denantiaeth. 

Gallwn ystyried amrywiaeth o sefyllfaoedd a bwriad y taliadau hyn yw helpu pobl mewn amgylchiadau eithriadol, ac am gyfnodau byr i ymdopi ag amgylchiadau anodd.

Sut i wneud cais

  1. Llenwch y ffurflen gais ar-lein ar y dudalen hon.

  2. Gallwch gael help gyda llenwi'r ffurflen dros y ffôn hefyd. Gallwch gael cymorth hefyd i lenwi'r ffurflen mewn unrhyw Leoliad Llyfrgell+ 

Os oes unrhyw unigolyn neu asiantaeth yn rhoi cymorth i chi ym Mhowys, mae ffurflenni ar gael ganddyn nhw hefyd.

Bydd pob achos yn cael ei asesu ar ei deilyngdod ei hun, ac mae'n rhaid i ni sicrhau y bydd unrhyw daliad yn eich helpu i symud tuag at well sefyllfa, amgylchiadau neu ganlyniadau. Felly rydym yn disgwyl i chi weithio gyda ni neu'r asiantaethau sy'n bartneriaid â ni i geisio gwella pethau i chi.

Bydd unrhyw Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn a gewch tuag at dalu'r rhent yn cael eu talu gyda'ch Budd-dal Tai naill ai'n uniongyrchol i chi neu i'ch Landlord. Budd unrhyw daliadau cymorth unigol yn cael eu talu'n uniongyrchol fel arfer, e.e. costau symud ty i'r cwmni cludiant sy'n symud eich pethau.