Ffilm blastig – Cwestiynau cyffredin

 

Beth yw ffilm blastig?

Mae deunyddiau sydd wedi’u gwneud o blastig hyblyg megis bagiau siopa, papur swigod, bagiau llysiau a bwyd, cling ffilm, pecynnau creision, papur lapio cylchgronau ac ati i gyd yn fathau o ffilm blastig.  Mae’r holl eitemau y gellir ac na ellir eu hailgylchu yn y blwch coch ailgylchu ar gyfer deunyddiau plastig a chaniau wedi’u rhestru yn y daflen ffilm blastig ar y wefan.

 

Pam nad ydych yn casglu ffilm blastig i’w ailgylchu mwyach?

Nid oes llawer o fannau y gallwn werthu ffilm blastig ac mae’r gwaith o’i ddidoli oddi wrth boteli, potiau, tybiau a hambyrddau plastig yn gostus iawn.  Bydd cael gwared ar ffilm blastig o’n hailgylchu yn helpu i wneud y mwyaf o incwm y cyngor o’r holl ddeunyddiau sy’n cael eu casglu ac felly’n lleihau costau i drethdalwyr y cyngor yn ystod y cyfnodau ariannol anodd hyn.

 

Pam na ches i glywed am hyn?

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi anfon datganiadau i’r wasg i’r papurau lleol, hysbysebu ar wefan Cyngor Sir Powys ac ymgyrchu ar gyfryngau cymdeithasol i roi gwybod i bobl am y newidiadau i’r gwasanaeth casglu plastig a chaniau ym Mhowys.   Hefyd, roedd y manylion yn rhan o’r daflen a anfonwyd i bob cartref ym Mhowys am y gwasanaeth casglu bob tair wythnos.

 

Pam nad ydych wedi rhoi taflen drwy’r drws?

Nid yw Cyngor Sir Powys wedi trefnu i anfon taflen i bob cartref i roi gwybod am y newidiadau hyn gan y byddai’n golygu costau ychwanegol, yn creu mwy o wastraff ac yn ail-adrodd cynnwys y daflen a anfonwyd y llynedd.

 

Faint sy’n mynd i gael ei arbed trwy beidio â chasglu ffilm blastig?

Mae casglu ffilm blastig yn golygu ein bod yn gorfod talu rhywun arall i gymryd a didoli ein deunyddiau plastig cyn ei anfon i’w ailgylchu.  Mae prosesu’r deunydd yn cynnwys ffilm blastig yn costio’r cyngor hyd at £300,000 bob blwyddyn yn dibynnu ar y farchnad ar pryd hynny.  Trwy gael gwared ar y ffilm dylwn fod yn gallu gwerthu ein plastig yn uniongyrchol i gwmnïau i’w ailgylchu.

 

Beth ddylwn i wneud gyda’r eitemau ffilm blastig?

Mae’r cyngor am annog trigolion i ailddefnyddio eu bagiau siopa plastig ac arbed arian gan fod y rhain yn costio 5c yr un i’w prynu.  Mae rhai archfarchnadoedd yn casglu bagiau sydd wedi’u defnyddio i’w hailgylchu.

Ni ddylech roi eitemau eraill sydd wedi’u gwneud o blastig ffilm yn eich blwch coch ar gyfer deunyddiau plastig a chaniau.  Dylech eu rhoi yn eich bin ar olwynion neu sachau porffor.  Fel arfer, nid yw’r eitemau yma’n fawr iawn a gellir eu gwasgu’n hawdd i arbed lle yn eich sbwriel.  

 

A allaf roi potiau planhigion yn y blwch coch?

Na, yn anffodus nid yw potiau plastig planhigion yn un o’r mathau o blastig y gallwn gymryd o ymyl y ffordd.  Dylid eu hailddefnyddio lle’n bosibl neu eu rhoi yn y bin ar olwynion neu sachau porffor.

 

Ar hyn o bryd, rwy’n casglu fy holl gynhwysyddion plastig mewn sach mewn bin yn y gegin ac yna’n rhoi’r sach yn y blwch coch i’w gasglu.  A ydw i’n gallu para i wneud hyn?

Na, mae’n bwysig bod y cynhwysyddion yn cael eu rhoi yn y blwch yn rhydd oherwydd ystyrir bod y sach ei hunan yn halogiad.  Os byddwch yn defnyddio’r rhwyd sy’n cael ei ddarparu ni ddylech gael unrhyw anhawster ac ni ddylai’r eitemau plastig chwythu allan o’r blwch.  Os ydych angen rhwyd newydd neu flwch ychwanegol ar gyfer deunyddiau plastig ewch i’n gwefan www.powys.gov.uk/ailgylchu  neu ffoniwch 0845 602 7035.

 

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn rhoi rhywbeth yn y blychau ailgylchu sydd ddim i fod yna?

Os byddwch yn rhoi rhywbeth yn y blwch ailgylchu na ddylai fod yna, fel pecyn creision (na ellir ei ailgylchu), byddwn yn ei adael yn y blwch gyda nodyn yn esbonio pam nad oeddwn yn gallu ei gymryd – fel hyn byddwch yn gwybod beth i’w wneud y tro nesaf.

 

Pam nad yw fy mlwch ailgylchu deunyddiau plastig a chaniau wedi cael ei wacau?

O fis Mehefin, ni fydd blychau sydd â ffilm blastig ynddynt yn cael eu gwacau a byddant yn cael eu gadael wrth ymyl y ffordd fel bod deilydd y cartref yn gallu cael gwared ar y ffilm blastig a rhoi’r eitemau cywir allan i’w casglu yn y casgliad nesaf.  Bydd taflen fer yn rhoi manylion pa eitemau y gellir ac na ellir eu hailgylchu yn cael ei adael yn y blwch deunyddiau plastig a chaniau ynghyd ag esboniad o’r rheswm pam nad ydym wedi ei wacau. 

Os yw eich blwch yn llawn yn barod gydag eitemau sy’n gallu cael eu hailgylchu (bydd y manylion yn y daflen ac ar y wefan), gallwch fynd ag unrhyw eitemau ychwanegol i’w hailgylchu mewn safle ailgylchu cymunedol neu ganolfan ailgylchu gwastraff o’r aelwyd.  Gallwch hefyd ofyn am flychau ychwanegol.  Dylid rhoi’r ffilm blastig na allwn ei gasglu mwyach yn eich bin ar olwynion neu yn eich sachau porffor.

 

Pam ddylwn i ailgylchu?  Rwyf wedi clywed ei fod i gyd yn mynd i safleoedd tirlenwi

Mae’r cyngor yn anfon popeth ry’ch chi’n ei roi allan bob wythnos i’w ailgylchu i gyfleusterau ailgylchu.  Yr unig ddeunydd na allwn ei ailgylchu yw halogyddion.  Yn 2015/16, ailgylchodd Powys bron i 59% o’i wastraff.

 

Felly, byddwn yn cael llai o wasanaeth nag yr oeddwn yn y gorffennol?

Ry’n ni’n darparu llawer mwy o gasgliadau nag yr oeddem ni.

Nôl yn 2005, byddai’r cyngor yn casglu un fath o wastraff o bob aelwyd unwaith yr wythnos.

Yn 2016 mae’r cyngor yn casglu:

·         Blychau ailgylchu deunyddiau plastig a chaniau, papur a cherdyn a gwydr bob wythnos

·         Cadi gwastraff bwyd o ymyl y ffordd bob wythnos

·         Yn ogystal â’r sbwriel ‘na ellir ei ailgylchu’ sy’n weddill yn eich bin ar olwynion neu sachau porffor bob tair wythnos.

 

Beth sy’n digwydd os oes gennyf fwy o sbwriel na’r hyn sy’n gallu mynd i mewn i fy min ar olwynion?

Pan fyddwch yn rhoi eich sbwriel allan i’w gasglu o’ch bin ar olwynion , mae’n rhaid i glawr y bin ar olwynion fod ar gau.  Ni ddylech adael unrhyw sbwriel nad yw’n ffitio y tu mewn i’r bin ar y llawr wrth ymyl y bin oherwydd ni fyddwn yn ei gymryd.

Bydd gan y rhan fwyaf o aelwydydd ddigon o le yn eu bin gwastraff gweddilliol os ydynt yn ailgylchu popeth y gallant bob wythnos – papur, cerdyn, deunyddiau plastig, caniau, gwydr a gwastraff bwyd.  Am ragor o wybodaeth ar sut i ailgylchu, ewch i www.powys.gov.uk/ailgylchu

Os hoffech chi gael rhagor o gymorth i ailgylchu mae gennym dîm o Ymgynghorwyr Ymwybyddiaeth a Gorfodaeth.   Bydd y tîm yn fwy na pharod i ymweld â thrigolion i ddod o hyd i ffyrdd i leihau maint y sbwriel y maen nhw’n eu cynhyrchu.  Os ydych yn ailgylchu popeth y gallwch ac mae dal i fod sbwriel ar ôl, bydd yn rhaid i chi:

·         Ei storio tan eich casgliad sbwriel nesaf

·         Mynd ag ef i ganolfan gwastraff ac ailgylchu o’r cartref lle mae’n rhaid ei ddidoli o flaen llaw i’w ailgylchu.  Cofiwch bydd gwneud hyn adref a defnyddio’r cynllun ailgylchu o ymyl y ffordd yn arbed siwrnai i chi.  Mae’r canolfannau gwastraff ac ailgylchu o’r cartref yn bennaf er mwyn cael gwared ar eitemau mawr, h.y. eitemau nad ydynt yn ffitio yn eich bin ar olwyn.

·         Neu gallwch dalu am sachau sbwriel ychwanegol sef £51.88 y rholyn (26 ar rolyn) a fydd yn cael eu casglu gan ein criwiau www.powys.gov.uk/ailgylchu neu ffoniwch 0845 602 7035 am fanylion.

 

A fyddaf yn derbyn bin ar olwynion mwy o faint i storio fy sbwriel?

Efallai bydd rhai aelwydydd yn gymwys i gael bin mwy o faint, megis teulu mawr gyda chwech o bobl neu fwy.  Gellir gofyn am y rhain ar y wefan www.powys.gov.uk/ailgylchu neu drwy ffonio 0845 602 7035.

Bydd teuluoedd sydd â dau neu ragor o blant mewn cewynnau yn gymwys i gael bin ar olwynion mawr (240l).

Bydd aelwydydd sydd â bin ar olwynion maint llai (120l) yn gallu gofyn am fin ar olwynion safonol (180l) drwy’r wefan neu drwy ffonio’r cyngor.

A fyddaf yn derbyn bin ar olwynion mwy i storio fy sbwriel?

·         Efallai y bydd rhai cartrefi angen bin mwy, megis teulu mawr gyda chwech neu fwy o bobl. Gellir gofyn am y rhain ar y wefan www.powys.gov.uk/ailgylchu neu trwy ffonio 0845 602 7035. Gall teuluoedd mawrion sydd â bin ar olwynion mawr eisoes (240 litr) fod yn gymwys am rolyn ychwanegol o sachau sbwriel porffor os na allant ailgylchu unrhyw ragor o’u gwastraff na’r hyn a wneir ganddynt ar hyn o bryd.

·         Gall teuluoedd sydd â dau neu fwy o blant mewn clytiau/cewynnau fod yn gymwys hefyd am fin mwy ar olwynion (240 litr). Os oes bin mwy ganddynt eisoes, efallai y byddant hefyd yn gymwys i gael rholyn ychwanegol o sachau sbwriel porffor, os na allant ailgylchu unrhyw ragor o’u gwastraff na’r hyn a wneir ganddynt ar hyn o bryd.

·         Bydd cartrefi sydd â bin ar olwynion llai (120 litr) yn gallu gofyn am fin ar olwynion safonol (180 litr) ar y wefan neu trwy ffonio’r cyngor.

 

Sut allaf ofyn am ragor o flychau ailgylchu?

Os ydych yn gweld bod gennych fwy o ddeunydd ailgylchu na’r hyn sy’n gallu mynd i mewn i’r cynhwysyddion, efallai oherwydd bod gennych deulu mawr, gallwch ofyn am flychau ailgylchu ychwanegol trwy lenwi’r ffurflen gais ar y wefan www.powys.gov.uk/ailgylchu neu drwy ffonio 0845 602 7035.

 

A fydd fy nhreth y cyngor yn gostwng?

Na.  Mae’n rhaid i’r cyngor ddod o hyd i arbedion yn y gyllideb o £29.8 miliwn ar draws yr holl wasanaethau dros y tair blynedd nesaf, a fydd yn golygu y bydd yn rhaid adolygu holl wasanaethau’r cyngor am arbedion a fydd yn arwain at gwtogi rhai gwasanaethau.

 

Pam nad yw hi’n bosibl ailgylchu ffilm blastig o’r cartref ond mae’n hi’n bosibl ailgylchu ffilm blastig oddi ar ffermydd?

Y ffermwr sy’n talu am waredu plastig amaethyddol ac mae cwmnïau arbenigol yn delio â’r gwastraff. 

 

Mae cynghorau eraill yn casglu eu deunyddiau ailgylchu gyda’i gilydd o un bin ac yn ei ddidoli mewn cyfleuster sy’n ymddangos fel ffordd well o wneud pethau ar gyfer y cyhoedd?

Mae glasbrint casgliadau Llywodraeth Cymru yn nodi mai’r dull ailgylchu a ffefrir yw gwahanu’r deunyddiau ailgylchu yn y ffynhonnell (hynny yw yn y cartref) oherwydd dyma’r dull mwyaf effeithiol o ddarparu budd mwyaf i’r economi Cymreig.  Trwy wneud hyn, ceir deunyddiau o ansawdd uchel y gellir eu hailgylchu, arbedion costau arwyddocaol a gwell canlyniadau datblygu cynaliadwy.  Mabwysiadwyd y dull yma gan y cyngor pan gyflwynwyd y cynllun ailgylchu o ymyl y ffordd sydd wedi cael ei ddatblygu ar draws y sir yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

 

Mae’n rhaid i’r cyngor cyflawni targedau statudol gyda dirwyon os na fyddant yn cyrraedd y nod.  Oni fydd hyn yn ei gwneud yn anoddach?

Mae’r holl dargedau ailgylchu cenedlaethol ac Ewropeaidd yn seiliedig ar bwysau, gan olygu bod ffilm blastig yn elfen fechan iawn o’r cyfanswm o wastraff a gesglir o aelwydydd ac felly mae’n cael effaith bychan ar gyfraddau ailgylchu. 

 

A allaf barhau i fynd â ffilm blastig i safleoedd ailgylchu cymunedol?

Na, am yr un rhesymau oherwydd ni ellir ei dderbyn yn y casgliadau wrth ymyl y ffordd.

 

Oni ddylai’r cyngor fod yn lobio archfarchnadoedd a chwmnïau post sothach i leihau maint y ffilm y maen nhw’n eu defnyddio ac felly atal y broblem yn y lle cyntaf?

Rôl Llywodraeth Cymru yw hwn ac maen nhw wedi cymryd camau megis cyflwyno tâl am fagiau siopa o 5c yr un.  Mae hyn wedi arwain at ostyngiad o 71% (rhwng 2011 a 2014) yn y nifer o fagiau siopa un tro gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/waste_recycling/substance/carrierbags/.


Pam nad yw’r cyngor yn ailgylchu rhagor o ddeunyddiau wrth ymyl y ffordd?

Fel awdurdod, mae Powys yn ymroddedig i ddarparu’r gwasanaeth mwyaf effeithlon a chost effeithiol i drigolion.   Fel rhan o hyn, ry’n ni angen ystyried pa ddeunyddiau sy’n cynnig y gwerth gorau o’u casglu.  Mae ein gwasanaeth yn caniatáu bod hyd at 70% o’r gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu gan aelwydydd yn cael ei ailgylchu.  Er y byddai’n bosibl ailgylchu rhai o’r deunyddiau ychwanegol, megis ffilm blastig, byddai hyn yn gostus ac yn rhoi budd cyfyngedig ac yn y pendraw ni fyddai’n gwneud synnwyr economaidd i wneud hynny.

Pan mae cynnyrch megis pecynnau creision yn cael eu gwneud, mae’r gwneuthurwyr yn aml yn defnyddio nifer o wahanol ddeunyddiau.  Mae hyn yn golygu ei fod yn anodd iawn i ddod o hyd i broseswyr sy’n gallu ailgylchu’r cynnyrch yma’n effeithlon ac yn gost effeithiol.

Cyfyngir y deunyddiau sy’n cael eu casglu o ymyl y ffordd gan nifer yr adrannau ar wahân yn y cerbydau ailgylchu.  Mae’r cyngor yn casglu deunyddiau plastig a chaniau, papur a cherdyn, gwydr a gwastraff bwyd i’w hailgylchu sef y deunyddiau sy’n cael eu cynhyrchu amlaf gan aelwydydd.  Gellir ailgylchu ystod o ddeunyddiau megis tecstilau, toriadau gwair ac eitemau cardfwrdd mawr mewn safleoedd ailgylchu cymunedol.  Gellir mynd ag eitemau mwy o faint megis peiriannau golchi a chelfi, yn ogystal â bylbiau ynni isel neu olau fflwroleuol a theiars ceir i ganolfannau ailgylchu gwastraff o’r cartref.

 

Sut allaf ofyn am flwch ailgylchu newydd neu ychwanegol?

Gellir gofyn am flychau ailgylchu yn lle’r rhai sydd gennych neu rai ychwanegol trwy fynd ar-lein yn www.powys.gov.uk/cy/biniau-sbwriel-ac-ailgylchu/cael-bin-sach-neu-flwch-newydd-cartref/ neu drwy ffonio 0845 602 7035.  Gallwch hefyd ofyn am rwydi neu gloriau newydd os yw’r rhai sydd gennych wedi’u difrodi neu ar goll.

 

Pam nad oes gennyf flwch ailgylchu coch ar gyfer deunyddiau plastig a chaniau?

 

Efallai bydd gan rai aelwydydd blychau ailgylchu o wahanol liwiau ar gyfer deunyddiau plastig a chaniau a ddarparwyd gan ddarparwr blaenorol.  Pan gymerodd y cyngor dros y casgliadau yn yr ardaloedd hyn, dylai’r blychau hyn fod â sticeri coch ar yr ochrau sy’n darparu’r un wybodaeth ag ar flychau coch Powys ac mae nifer o’r blychau hyn wedi cael eu cyfnewid â’r blychau ailgylchu presennol.

 

www.powys.gov.uk/recycle

Teleffon: 0845 602 7035

Ebost: waste.awareness@powys.gov.uk