Sut i gael gwared o ailgylchu a sbwriel (cartref)

Dylid rhoi pob sbwriel ym mewn biniau olwynion neu mewn blychau ailgylchu. Dylid mynd ag eitemau sy'n rhy fawr i'r safle ailgylchu cymunedol neu'r ganolfan gwastraff ac ailgylchu agosaf.  Gallwch hefyd ofyn i ni gasglu eitemau mawr.

Nid ydym bellach yn casglu ffilm plastig ystwyth megis bagiau plastig, gorchudd plastig swigod, gorchudd plastig ar gylchgronau a bagiau. Ffilm blastig – Cwestiynau cyffredin

M ae casgliadau cyffredinol sbwriel / biniau ar olwyn bob tair wythnos.  Mae deunyddiau ailgylchu a gwastraff bwyd yn cael eu casglu'n wythnosol.

Os byddwn yn gwneud newidiadau i gasgliadau byddwn yn dweud wrthoch chi - gweld y newidiadau

Defnyddio eich cod post i ddod o hyd i'ch diwrnod casglu biniau.

Blwch coch gyda rhwyd ar gyfer plastig a chaniau
Blwch coch gyda rhwyd ar gyfer plastig a chaniau

Caniau bwyd a diod glân
Ffoil alwminiwm
Poteli plastig glân
(wedi’u rinsio, eu
gwasgu, a heb y caead)
Topiau a chaead
poteli plastig
Topiau poteli metel
a chaead jariau
Caniau erosol
Hambyrddau bwyd
plas-tig glân
Potiau a thybiau glân

Lawrlwytho taflen am blastig

 • Ffilm blastig
 • Bagiau plastig a deunydd
 • Amlap cylchgronau
 • Polystyren
 • Pacedi creision
 • Eitemau trydanol
 • Eitemau plastig mawr
 • Tuniau paent
 • Caniau olew
 • Cloriau potiau iogwrt
 • Bagiau Plastig
 • Haenen lynu
 • Amlap swigod
 • Bagiau llysiau a bwydydd eraill (bagiau bwyd wedi'i rewi a phecynnau bwyd)
 • Unrhyw eitemau plastig meddal
 • ddeunydd cymysg
 • pecynnau tabledi
 • Potiau planhigion a hambyrddau hadau

Lawrlwytho taflen am blastig

Blwch acwa ar gyfer poteli a jariau
Blwch acwa ar gyfer poteli a jariau

Poteli a jariau gwydr
glân (heb y caead)

Gwydr wedi torri
Platwydr
Drychau
Llestri coginio gwydr
(Pyrex)
Bylbiau golau

Blwch glas gyda chaead ar gyfer papur a cherdyn
Blwch glas gyda chaead ar gyfer papur a cherdyn

Papur newydd a
chylchgronau
Catalogau a llyfrau ffôn
Amlenni
Papur wedi’i rwygo
(mewn amlen neu wedi’i
lapio mewn papur)
Bocsys grawnfwydydd
wedi’u gwasgu a
cherdyn arall
Cerdyn brown
(yn ffitio’r bocs)

Llyfrau clawr caled a chlawr medal

 

Papur wal
Papur lapio
Hancesi papur
Darnau mawr o
gerdyn brown
(sy’n rhy fawr i’r bocs)
Cartonau diodydd a
Tetra Paks

Gwastraff bwyd - Cadi cegin gyda sachau.
Gwastraff bwyd - Cadi cegin gyda sachau.

Sbarion wedi’u
coginio a bwydydd
amrwd
gan gynnwys:
Cig, pysgod ac
esgyrn bychain
Caws
Llysiau a ffrwythau
Plisgyn wyau
Bara, cacennau
a chacennau toes
Grawnfwydydd
Reis, pasta a ffa
Sachau te a
gwaddodion coffi

Unrhyw ddeunydd
pacio gan gynnwys:
Cynwysyddion ac hambyrddau bwyd,
Bagiau plastig a ffoil
Bagiau siopa plastig
Papurau newydd
Esgyrn Mawr
Hylifau
Gwastraff o’r ardd
(blodau, planhigion)
Ysbwriel baw
anifeiliaid a gwellt
o gybiau
anifeiliaid

Bin du - Gwastraff na allwch ei ailgylchu
Wrth roi eich bin olwynion allan i'w gasglu, rhaid i'r caead fod wedi'i gau yn llwyr. Ni fyddwn yn mynd â sbwriel nad yw'n ffitio y tu mewn i'r bin neu sydd wedi'i adael ar y llawr nesaf ato.

Mae'r bin olwynion du ar gyfer unrhyw beth sy'n weddill na ellir ei roi yn y blychau ailgylchu neu'r cadi gwastraff bwyd. Nid ydym bellach yn rhoi sachau duon i drigolion. Os oes gennych fwy o ddeunyddiau ailgylchu na fydd yn ffitio i'ch blychau, gallwch ofyn am ragor o flychau ailgylchu.

Os nad oes gennych le ar gyfer bin ar olwynion byddwn yn asesu’r eiddo ac yn rhoi rholyn o 52 o sachau porffor yn lle hynny.  Bydd hyn yn cymryd yr un faint o wastraff â bin ar olwynion arferol sy’n cael ei gasglu bob tair wythnos.

Os ydych yn ailgylchu cymaint ag sy’n bosibl, dylech fod â digon o le yn eich bin ar olwynion neu yn y sachau porffor sydd gennych.  Fodd bynnag, os oes gennych ormod o wastraff gallwch brynu’r sachau porffor am £51.88 am rolyn o 26 sy’n cynnwys y gost am gasgliadau ychwanegol.  Ffoniwch ni i’w harchebu ar:  0845 6027035.

 

Dyma Bolisi Gorfodi Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Sir Powys

Dylech roi eich blychau ar fin y ffordd, ychydig y tu allan i'ch ffin. Dylech osod eitemau y mae modd eu hailgylchu yn rhydd yn y blychau, ac nid mewn bagiau plastig neu gynwysyddion eraill.

Gallwch bentyrru'r blychau ar ben ei gilydd i arbed lle. Os ydych yn meddwl y bydd y blychau'n creu rhwystr ar y llwybr troed, rhowch y blychau yn union ar ffin eich eiddo.

Cofiwch fynd â'ch blychau oddi ar y llwybr troed cyn gynted ag y gallwch wedi iddynt gael eu gwagio. Os yw eich sbwriel yn cael ei gasglu o fan cymunedol ar hyn o bryd, bydd hyn yn parhau'r un fath yn ôl pob tebyg.

Dywedwch wrthym os nad yw eich bin wedi cael ei gynnwys yn y casgliad.

Sach amldro newydd i ailgylchu cardbord

Defnyddiwch y sach hwn bob wythnos ar gyfer unrhyw gardbord llwyd a gwyn, brown, pethau megis blychau a bwrdd llawes prydau parod, bocsys grawnfwyd, tiwbiau papur t? bach ac ati. Dylech rwygo darnau mawr o gardbord i ffitio i’r sach.  

Cofiwch roi eich papurau i’w hailgylchu yn y blwch glas (papurau newydd, cylchgronau a phapur cyffredinol).