Gwneud cais am drwydded ailgylchu masnachol

Os ydych yn prynu trwydded ailgylchu oddi wrthym, gall eich busnes/sefydliad ddefnyddio Canolfannau Gwastraff o'r Cartref ac Ailgylchu neu safleoedd ailgylchu cymunedol i gael gwared ar ddeunyddiau ailgylchu glân.

Ffurflen gais

Gwneud cais am drwydded  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Bydd tâl yn cael ei godi.

Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Mae hi yn erbyn y gyfraith i gael gwared ar wastraff busnes trwy esgus ei fod yn wastraff cartref - trwy ddefnyddio casgliadau gwastraff a deunyddiau ailgylchu o'r cartref neu trwy ddefnyddio'r Canolfannau Gwastraff o'r Cartref ac Ailgylchu neu'r banciau ailgylchu lleol.

Mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn gosod Dyletswydd Gofal ar bob busnes sy'n cynhyrchu gwastraff. Am ragor o wybodaeth am eich Dyletswydd Gofal, edrychwch ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Trwydded sy'n ofynnol i gludo gwastraff gan fusnesau yw'r drwydded cludwr gwastraff. Oherwydd hynny, os ydych yn gwaredu â gwastraff mewn Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff, mae'n bosibl y byddwch angen trwydded cludwr gwastraff.

Os ydych yn ansicr am yr angen i gael trwydded, edrychwch ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Gall busnesau ddewis cael contractwr gwastraff preifat i gasglu eu gwastraff. Mae digon o gontractwyr gwastraff preifat yn yr ardal a all eich helpu. Am ragor o wybodaeth am gontractwyr gwastraff lleol, edrychwch yn Yellow Pages.
Os byddwch yn penderfynu talu contractwr gwastraff i gasglu a gwaredu â'ch gwastraff, mae gennych Ddyletswydd Gofal o hyd i sicrhau y caiff y gwastraff ei waredu'n gywir.
Rhaid i chi sicrhau:

  • Fod eich gwastraff busnes yn cael ei gadw'n ddiogel mewn cynhwysydd tan iddo gael ei gasglu
  • Fod cludwr gwastraff trwyddedig yn casglu eich gwastraff busnes
  • Eich bod yn cadw cofnodion sy'n profi fod cludwr gwastraff trwyddedig yn casglu eich gwastraff

Mae'r gyfraith yn dweud mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau nad yw eich gwastraff yn cael ei waredu'n anghyfreithlon, gan fod tipio ar y slei ac unrhyw fath arall o adael sbwriel yn anghyfreithlon. Rhaid i chi gadw cofnod i brofi eich bod wedi trefnu i gludwr gwastraff trwyddedig gasglu eich gwastraff. Os na allwch brofi hyn, gellir cyflwyno Rhybudd Cosb Penodedig i chi neu gallwch gael eich erlyn.

Rhaid i chi gwblhau Nodyn Trosglwyddo Gwastraff pan fydd eich gwastraff yn cael ei drosglwyddo i'w gasglu. Mae'r gyfraith yn dweud fod rhaid i chi gadw copi o'r nodyn hwn am o leiaf dwy flynedd.

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) neu'r Cyngor fynnu i weld y Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff ar fyr rybudd. Os na allwch eu cyflwyno, hyd yn oed os bu un gennych a'ch bod wedi'i golli, byddwch wedi torri eich Dyletswydd Gofal.

Mae'r gyfraith yn gosod cyfrifoldebau ar fusnesau i sicrhau fod eu gwastraff yn cael ei drin yn gywir.

Cofiwch, mae'n drosedd i:

  • Adael sbwriel ar y slei
  • Defnyddio cludwr gwastraff heb ei gofrestru i gasglu eich gwastraff
  • Trosglwyddo gwastraff masnachol heb greu Nodyn Trosglwyddo Gwastraff
  • Methu â chadw Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff am o leiaf dwy flynedd
  • Methu â chadw eich gwastraff mewn cynhwysydd i'w atal rhag dod allan

Mae'n drosedd  i waredu ag unrhyw wastraff yn anghywir lle gallwch gael eich arestio dan adran 33 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 ac mae'r cosbau'n uwch ar gyfer gwastraff peryglus. £50,000 a 6 mis o garchar yw'r gosb uchaf yn Llys yr Ynadon ac yn Llys y Goron, y gosb yw dirwy ddiderfyn a 5 mlynedd o garchar.