Cael gwared ar wastraff gardd

Image of a compost bin

Mae compostio yn broses rhad, naturiol sy'n trawsnewid eich cegin a gwastraff gardd i mewn i fwyd sy'n llawn maetholion gwerthfawr ac ar gyfer eich gardd.

 

Compostio a gwastraff gardd

Gallwch waredu gwastraff o'r ardd yn rhad ac am ddim mewn Safle Ailgylchu Cymunedol, neu unrhyw un o'r Canolfannau Gwastraff o'r Cartref ac Ailgylchu ym Mhowys. Cofiwch dorri eitemau mawr yn ddarnau llai. 

Noder: Ni chaniateir i arddwyr masnachol ddefnyddio'r safleoedd hyn. Yn hytrach gallant brynu trwydded fydd yn eu caniatáu nhw i fynd â'u gwastraff o'r ardd i Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu.

Sut i ddechrau compostio

Y man delfrydol ar gyfer bin compost yw safle cymharol heulog ar bridd heb laswellt. Fodd bynnag mae'n bosibl rhoi eich bin ar goncrit, tarmac neu gerrig patio trwy osod haenen o bapur a brigau ar y gwaelod. Dewiswch fan lle gallwch ychwanegu deunyddiau at y bin a chael y compost allan ohono yn hawdd.

Mae eitemau y gellir eu compostio yn cynnwys:

• Sachau te
• Toriadau glaswellt
• Croen llysiau
• Hen flodau
• Malurion coffi a phapurau hidlo
• Cardfwrdd
• Papur wedi’i wasgu
• Dail
• Llif coed
• Brigau a changhennau

Ni ddylid cynnwys cig, deunyddiau llaeth na llysiau wedi’u coginio.

Bydd ychwanegu cyfuniad o wastraff bwyd a gardd ynghyd â phapur a  chardfwrdd yn darparu’r pridd gorau i chi tua 9 – 12 mis yn ddiweddarach, a gallwch barhau i ychwanegu at eich bin trwy gydol y flwyddyn.

Unwaith y bydd y cynnyrch ar waelod y bin yn dywyll ac yn frau gan edrych fel pridd trwchus a llaith, mae’n barod i’w ddefnyddio mewn gerddi llysiau, basgedi blodau neu i’w wasgaru ar y lawnt.

Am ragor o wybodaeth ar hyn i'w gynnwys yn eich bin compost, edrychwch ar y rhan ar wneud compost adref ar y wefan Recycle Now

 

 

 

Prynu bin compost

Gallwch brynu bin compost oddi wrthym ni a byddwn yn dod ag ef i'r drws £20. 

mesuriadau bin compost 330 litr: Uchder 100cm a diamedr 80cm

Dylech ddarparu cyfarwyddiadau i’ch cyfeiriad os ydych yn byw mewn ardal anghysbell neu os nad oes rhif ar eich ty.

Gallwch ein ffonio a thalu gyda cherdyn credyd / debyd.

Os oes gwirioneddol angen i chi wneud, gallwch brynu bagiau plastig oren oddi wrth. Bydd y rhain yn cael eu casglu o ymyl y ffordd gan y criw casglu. Gall y rhain bagiau eu prynu trwy gysylltu â ni.

Gallwch archebu sachau gwastraff gardd oren oddi wrthym ni, a fydd yn cael eu casglu o ymyl y ffordd wedi hynny gan y criw casglu, ar y diwrnod casglu sachau duon arferol. Gallwch brynu rholyn o 10 bag gwastraff gwyrdd am £10.56. Gall y rhain bagiau eu prynu trwy gysylltu â ni.