Gofyn i ni wneud gwaith ymchwil ar ein harchifau ar eich rhan

photo of a Powys street in 1840

Mae croeso i chi ymweld â Swyddfa Archifau Powys i ddefnyddio'r dogfennau, catalogau neu ddarllenwyr microffilm am ddim.  Fodd bynnag, os na fyddwch yn gallu dod yn bersonol i'r swyddfa, gallwn wneud gwaith ymchwil ar eich rhan.

Gallwn roi gwybodaeth i chi am y cofnodion a'r ffynonellau eraill rydym yn eu cadw a sut y gellir eu defnyddio ar gyfer ymchwil, ac mae'r wybodaeth hon am ddim.  I gael chwiliadau manwl o'n catalogau byddwn yn codi ffi ymchwil.

Defnyddiwch y ffurflen gais i roi manylion clir o'ch gofynion ymchwil.

Chwiliadau penodol e.e. byddai chwiliad am gofnodion mewn cofrestri plwyfol neu wybodaeth o'r cyfrifiad yn eithaf syml.  Byddai chwiliadau mwy manwl er enghraifft gwirio cofnodion wyrcws yn bosibl ond byddai angen rhagor o amser i wneud hyn.  Ni allwn dderbyn ceisiadau cyffredinol megis twf a datblygiad tref.  Mae Rheolwr yr Archifau yn cadw'r hawl i wrthod chwiliad, neu i osod amser penodol ar yr amser y gallwn ei dreulio arno.

Bydd angen talu'r ffi ymchwilio ar ol i'r gwaith ymchwilio gael ei wneud

Bydd rhad talu'r ffi ymchwilio hyd yn oed os na fydd y gwaith ymchwilio yn dod o hyd i unrhyw beth

Costau ychwilio £15.00 am hanner awr (am hyd at ddwy awr)

Rydym yn derbyn sieciau'n daladwy i Gyngor Sir Powys ac wedi'i dynnu o fanc gyda changen yn y DG.  Neu gallwch dalu ar-lein, gan ddefnyddio cerdyn debyd neu visa, trwy ein cyfleuster talu ar-lein.

Faint o amser fydd hyn yn ei gymryd?

Unwaith i ni dderbyn eich ffurflen gais ein nod yw ateb pob ymholiad o fewn pedair wythnos, ond weithiau oherwydd llwyth gwaith bydd ychydig o oedi.

Fel arfer, gallwn wneud ymchwiliadau cyflym (un cofnod yn unig mewn cofrestr plwyf neu ffurflen gyfrifiad benodol) o fewn hanner awr am £15.00 (yn cynnwys TAW).

Pan fyddwn wedi gorffen y chwiliad byddwn yn anfon adroddiad, drwy e-bost neu drwy'r post.  Bydd yr adroddiad yn rhoi holl fanylion y ffynonellau a wiriwyd a'r wybodaeth a ddaeth i law.  Byddwn hefyd yn rhoi gwybodaeth am bris y gwaith i chi.

Fe wnawn gadarnhau eich cais dros e-bost.  Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 5 diwrnod gwaith, rhowch alwad i ni.

Bydd y llyfrgelloedd yn cadw copiau o gyfeirlyfrau masnach, papurau newydd, cyfnodolion a chyhoeddiadau hanes lleol.  Gellir gweld rhagor o fanylion yma, gyda'r deunyddiau wedi'u rhestru yn ein hadran ar adnoddau ychwanegol.

Os yw'r adnoddau yr ydych â diddordeb ynddynt yn cael eu cadw gan wasanaeth llyfrgelloedd Powys, bydd angen i chi wneud cais fel a ganlyn:

Sir Frycheiniog – cais i lyfrgell Aberhonddu

Sir Drefaldwyn – cais i lyfrgell y Drenewydd

Sir Faesyfed – cais i Archifau Powys.

Gofyn am Waith Ymchwil

 1. Lle'n bosibl, rhowch fanylion y cofnodion sydd i'w chwilio
 2. Nodwch faint o amser ymchwil sydd ei angen arnoch. Peidiwch ag anfon arian ar hyn o bryd
 3. Datganiad hawlfraint ar gyfer deunydd sydd wedi'i lungopio, ei gyhoeddi neu heb ei gyhoeddi.
  Rwy'n datgan:
  - •Nad wyf wedi derbyn copi o'r un deunydd o'r blaen gennych chi nac unrhyw lyfrgellydd arall
  - •Ni wnaf ddefnyddio'r copi heblaw ar gyfer gwaith ymchwil at ddiben anfasnachol neu waith astudio preifat, ac ni wnaf roi copi ohono i unrhyw un arall
  - •Hyd eithaf fy ngwybodaeth, nid oes unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'm gwaith neu waith astudio, wedi nac yn bwriadu gwneud cais ar yr un pryd â'r cais hwn am yr un fath o ddeunydd at yr un fath o ddiben.

  •Rwy'n deall os bydd y datganiad yn ffug mewn manylyn perthnasol, bydd y copi a roddwyd i mi gennych chi yn gopi anghyfreithlon, ac y byddaf yn atebol am dorri hawliau hawlfraint fel pebawn wedi gwneud y copi fy hun.

Cyswllt

 • Twitter: twitter.com/PowysArchives
 • Cyfeiriad:
  Archifau Powys
  Uned 29 Parc Menter Parc-y-Ddol
  Ddole Road
  Llandrindod
  Powys
  LD1 6DF
Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol