Datblygiadau gyda Chanolfan Ddiwylliannol Aberhonddu

Golwg o'r awyr o Ganolfan Ddiwylliannol Aberhonddu

Prosiect Cyngor Sir Powys yw Canolfan Ddiwylliannol Aberhonddu, a gefnogir gan grant Cronfa Treftadaeth y Loteri, i ddatblygu amgueddfa, oriel gelf, llyfrgell, Canolfan Croeso, a chyfleusterau addysg a chymunedol sydd wedi'u cydlynu'n agos ar safle Rhodfa'r Capten/Heol Morgannwg yng nghanol Aberhonddu.

Brecon Hub arial view

Gyda gostyngiad sylweddol mewn cyllidebau, mae'n rhaid i ni adolygu ac addasu'r ffordd yr ydym yn cyflwyno gwasanaethau yn awr. Blaenoriaeth uchel yw gostwng nifer yr adeiladau yr ydym yn eu perchen ac sy'n rhaid i ni eu cynnal a'u cadw er mwyn lleihau costau.

Mae Canolfan Ddiwylliannol Aberhonddu yn dod â thri maes gwasanaeth ynghyd ar gyfer yr ardal - bydd y Llyfrgell, yr Amgueddfa a'r Ganolfan Croeso yn rhannu un safle. Bydd rhannu staff, costau gweinyddol a rheolwyr yn ein galluogi ni i wneud arbedion refeniw ynghyd â rhyddhau dau adeilad yn y dref ar gyfer defnydd arall.

Lawrlwytho'r Datganiad Dylunio a Mynediad (yn cynnwys cynlluniau a delweddau)

Treigl amser yn dangos gwaith adfer

 

 

 

 

Bydd y prosiect yn datblygu Amgueddfa Brycheiniog a Llyfrgell Aberhonddu fel adnodd cymunedol gwerthfawr i bobl Aberhonddu a'r ardal gyfagos, gan roi  cyfle i gymryd rhan a gwirfoddoli a dod yn atyniad o bwys i ymwelwyr.

Bydd y cyfleuster newydd yn cysylltu Heol Morgannwg gyda Rhodfa'r Capten. Bydd y prif nodweddion yn cynnwys:

 • Adfer a diogelu Neuadd Sir Frycheiniog sy'n adeilad Rhestredig Gradd II* a'r Brawdlys, y tu mewn a'r tu allan
 • Creu orielau penodedig newydd gyda mwy o hyblygrwydd ar gyfer arddangosfeydd teithiol
 • Adfer y Brawdlys a'r celloedd gwreiddiol. Ailosod dodrefn y Llys ar gyfer gweithgareddau efelychu, darlithoedd a chyflwyniadau
 • Mynediad i Bawb - mynediad cyhoeddus gwastad i bob ardal
 • Cyfleusterau llyfrgell newydd i oedolion a phlant
 • Ystafelloedd cymunedol ac addysgol sy'n darparu mannau dysgu newydd i'w rhannu
 • Ystafelloedd digwyddiadau gyda gallu Clywedol-Gweledol
 • Canolfan adnoddau digidol gyda wifi cymunedol
 • Man 'Cyfarfod a Chyfarch' ar gyfer gwasanaethau cymunedol canolog
 • Caffi a siop
 • Cyfleusterau storio ac archifo newydd i'r amgueddfa a'r llyfrgell mewn amgylchedd a reolir yn llwyr
 • Gardd gerfluniau
 • Maes parcio

Mae prosiect i ddatblygu canolfan ddiwylliannol newydd yn Aberhonddu wedi cychwyn!

I agor yn 2018 - mae prosiect adfywio blaenllaw dan arweiniad Cyngor Sir Powys yn cyflwyno amryw o fuddion i dref Aberhonddu a’r cymunedau cyfagos gan gynnwys:- Darllen Mwy

Mae'r cynllun yn cyfuno elfennau clasurol a modern gan roi cyfle i'r cyhoedd gerdded o gwmpas  Neuadd y Sir a'r Brawdlys, ac edmygu'r adeilad rhestredig hwn. Mae'r cynllun hwn, sy'n hardd yn ogystal ag ymarferol, yn cynnwys mannau lle gall pobl gyfarfod ac ymlacio.

Lawrlwytho'r Datganiad Dylunio a Mynediad

Drychiad gogleddol
drychiad gogledd
Drychiad gorllewinol
drychiad dwyreiniol
Drychiad deheuol
drychiad de
Aerial Cutaway Ground Floor
drychiad gorllewinol

Mae'r cynigion a'r cynlluniau ar gyfer Canolfan Ddiwylliannol Aberhonddu wedi cael eu datblygu dros ddeng mlynedd. Rydym wedi gwahodd sylwadau gan ddefnyddwyr yr amgueddfa a'r llyfrgell, ystod eang o bartneriaid a'r cyhoedd trwy gydol yr amser hwn.

Pan wnaethom ofyn i bobl beth oedd eu barn ar ein syniadau cychwynnol ar gyfer y dyluniad presennol, fe wnaethant godi nifer o bryderon. Gallwch ddarllen yr adroddiadau ar y dudalen hon.

Fe wnaethom wrando ar y sylwadau hyn ac rydym wedi diwygio'r cynlluniau i sicrhau fod mynediad cyhoeddus i'r llyfrgell ar y llawr gwaelod i gyd, er mwyn gwella'r fynedfa ac i gynnwys cynigion ar gyfer mesurau lliniaru traffig ar Heol Morgannwg. Rydym wedi diwygio rhai elfennau ar y dyluniad pensaernïol a oedd yn achosi pryder ac wedi gwella'r cynllun mewnol.

 

 

Sefydlwyd Grwp Gweithgareddau a Dehongli Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog ym mis Ionawr 2013 i ddarparu mewnbwn lleol / rhanbarthol / cymunedol cryf tuag at ddatblygu cynllun dehongli a rhaglen digwyddiadau ac arddangosfeydd yn y dyfodol, gan sicrhau ein bod wir yn cynnwys y gymuned.

Fforwm ymgynghorol yw'r Grwp Gweithgareddau a Dehongli, nid corff gwneud penderfyniadau, ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r canlynol:

Mudiadau

 • Amgueddfa Cymru
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Grwp Mynediad Sir Frycheiniog
 • Arolwg Daearegol Prydain
 • Cyngor Archaeoleg Prydain - Cymru
 • Ymddiriedolaeth Archeolegol  Clwyd Powys
 • Geoparc y Fforest Fawr

Cymdeithas/Grwpiau Lleol

 • Gwirfoddolwyr Cronfa Gelfyddydol (Art Fund) (Powys)
 • Ymddiriedolaeth Gelfyddydol Brycheiniog
 • Fforwm Hanes Brycheiniog
 • Cymdeithas Brycheiniog a Chyfeillion yr Amgueddfa
 • Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog
 • Cymdeithas Hanes Lleol a Theulu Sir Frycheiniog
 • Cymdeithas Treftadaeth Llanfair-ym-Muallt a'r Cylch
 • Cymdeithas Hanes Crughywel a'r Cylch/Archif Ardal Crughywel
 • Grwp Hanes Lleol Y Gelli Gandryll
 • Cymdeithas Hanes Lleol Llangamarch
 • Cymdeithas Hanes Lleol Llangynidr
 • Grwp Adnoddau Hanes Llanwrtyd
 • Cymdeithas Hanes Talgarth a'r Cylch
 • Clybiau Ffermwyr Ifanc (Sir Frycheiniog)
 • Cymdeithas Hanes Teulu Ystradgynlais

 Cyngor Sir Powys

 • Staff yr amgueddfeydd
 • Gwasanaeth Addysg Powys
 • Gwasanaeth Ieuenctid Powys

Mae'r Cais Cynllunio ar gyfer cynllun Canolfan Ddiwylliannol Aberhonddu wedi cael ei gymeradwyo gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae gwaith ar y safle wedi dechrau gyda'r contractwyr, sef Kier yn dechrau dymchwel adeiladau'r Neuadd Sir Newydd a'r Orsaf Heddlu i baratoi ar gyfer adeiladu llyfrgell newydd sbon ac adfer ac adnewyddu adeilad rhestredig Gradd 2* Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog sydd gerllaw.

Mae dyluniadau'r cynllun yn cael eu harddangos ar hyn o bryd yn Llyfrgell Aberhonddu

Tra bo'r gwaith ar y safle yn mynd yn ei flaen, mae llawer iawn o waith yn cael ei gynnal yn y cefndir. Mae Grwp Dehongli a Gweithgareddau Amgueddfa Brycheiniog yn gweithio ar ddatblygu dyluniadau manwl ar gyfer arddangosfeydd mewnol a chynllun yr amgueddfa. Mae Grwp Ffocws Defnyddwyr Llyfrgell wedi'i ffurfio a byddant yn helpu'n fuan gyda dylunio'r llyfrgell yn fewnol.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu tuag at hyn, cysylltwch â Llyfrgell Aberhonddu.

M ae Tîm y Prosiect yn parhau i weithio'n agos gyda phartneriaid, rhanddeiliaid a'r gymuned wrth ddatblygu'r prosiect ac yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth a'r diddordeb yn y prosiect.

Cynhaliwyd lansiad ffurfiol llwyddiannus yn Aberhonddu yn Neuadd y Dref ac Eglwys y Santes Fair ar ddiwedd mis Gorffennaf 2016 i ddathlu dechrau'r prosiect a dechrau'r gwaith ar y safle yn gyhoeddus. Roedd dros 200 o bobl yn bresennol mewn cyflwyniad dan arweiniad y Cynghorwyr Sir Graham Brown a Rosemarie Harris ac i glywed cyflwyniadau gan ein prif gontractwr, sef Kier ynghyd â phartneriaid - Cymdeithas Sir Frycheiniog a Chyfeillion yr Amgueddfa yn ogystal ag Ymddiriedolaeth Gelfyddydol Sir Frycheiniog, a gynhaliodd y lansiad hefyd.

Bydd y cyfleuster diwylliannol newydd yn agor yn 2018.