Rhoi gwybod am gamdrin oedolion

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau. 

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach. 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn 

Rhowch wybod am unrhyw honiadau o gamdrin ar unwaith.

Mae gennym ni gyd gyfrifoldeb i edrych ar ol ein gilydd.

Wrth roi gwybod am achosion o gamdrin, ceisiwch roi gymaint o wybodaeth a phosibl.  Peidiwch a phoeni os nad ydych chi'n gwybod neu'n methu cofio popeth.  Dyma rai cwestiynau sy'n siwr o godi:

 

 • enw, cyfeiriad a dyddiad geni'r sawl sydd wedi'u camdrin.
 • unrhyw fanylion am y person neu'r bobl all fod yn gyfrifol am gamdrin.
 • enw a chyfeiriad unrhyw un all fod wedi gweld beth ddigwyddodd.
 • disgrifiad o beth ddigwyddodd, y dyddiad, yr amser ac ymhle.
 • unrhyw beth a wnaed i gadw pobl yn ddiogel
 • a yw'n bosibl bod rhywun arall mewn perygl.

Ar adegau mae rhywun sydd wedi'i gamdrin ddim eisiau rhoi gwybod i neb.  Efallai eu bod yn teimlo cywilydd neu'n ofni beth all ddigwydd iddyn nhw.  Maen nhw hefyd yn poeni beth all ddigwydd i'r person sy'n eu camdrin, yn arbennig os yw'n rhywun agos.

Mae'n bwysig parchu dymuniadau eraill, ond mae'n bosibl bod rhywun sy'n niweidio un person yn niweidio eraill.  Mae hyn yn golygu rhoi gwybod i rywun am eich pryderon hyd yn oed os nad yw'r dioddefwr eisiau i chi wneud hynny.  Mae'n bosibl bod gan yr heddlu, y gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol fwy o wybodaeth, felly'n gallu gweld y darlun cyfan.

Os byddwch yn rhoi gwybod i rywun am eich pryderon a bod dim byd wedi digwydd mewn gwirionedd, ni fyddwch yn mynd i drafferth os oeddech chi wir yn meddwl bod perygl.

Byddwn yn cymryd eich pryderon o ddifrif a bydd staff profiadol a chymwys yn y maes amddiffyn oedolion yn mynd ar drywydd eich pryderon.  Bydd hyn yn cynnwys yr heddlu, gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, neu Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Fel arfer, ni fyddwn yn gweithredu heb ganiatad y sawl all fod wedi'i gamdrin.  Ond bydd rhaid i ni weithredu os oes posibilrwydd bod eraill mewn perygl.  Gallwn hefyd weithredu os nad oes gan y dioddefwr y gallu meddyliol  i wneud penderfyniadau ar gadw'u hunain yn ddiogel neu roi gwybod am beth ddigwyddodd.

Os oes yna drosedd, bydd yr heddlu'n cael eu galw.

Os nad oedd unrhyw drosedd, fe allai staff gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ymchwilio i'r mater.

Bwriad yr ymchwiliad amddiffyn oedolion yw darganfod a yw'r person wedi'i anafu, gweld beth ddigwyddodd a gwneud yn siwr eu bod nhw - ac unrhyw un arall all fod mewn perygl - yn ddiogel.

Rhoi gwybod am gandriniaeth

Os ydych chi'n gweld neu'n clywed rhywun yn cael eu niweidio neu'u camdrin, neu os yw rhywun wedi dweud wrthoch chi eu bod yn cael eu niweidio neu'u camdrin:

 Mewn argyfwng, brysiwch - ffoniwch 999.

 • Mynnwch gymorth meddygol os ydyn nhw wedi'u hanafu.
 • Galwch yr heddlu os ydych chi'n amau trosedd.
 • Gwrandewch ar y dioddefwr a'u cysuro.
 • Cadwch unrhyw dystiolaeth (bydd yr heddlu'n son wrthych chi am hyn)
 • Peidiwch a gwthio am wybodaeth am beth ddigwyddodd.

 

Gallwch alw: