Tîm y Bwrdd Iechyd Lleol - Newid Lle

Er sawl blwyddyn bellach, mae aelodau o'r Tîm Uwch-Reolwyr yng Nghyngor Sir Powys wedi mynd yn ôl i weithio gyda'u staff yn eu hadrannau i ennill rhagor o brofiad a gwybodaeth o berspectif gwahanol. Gan fod y cyngor a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (PTHB) barhau i gynyddu ein cynlluniau ar gyfer integreiddio, gwahoddwyd aelodau o dîm y bwrdd iechyd lleol i newid lle.

 

 

Gwyliwch ein ffilm


Mae'r cyfle i 'groesi'r bont' yn rhoi syniad i aelodau o'r bwrdd iechyd o weithgarwch un o wasanaethau'r cyngor.

Prif Weithredwr PTHB, Carol Shillabeer, oedd yr aelod cyntaf i roi cynnig arni, a dewisodd weithio gyda staff mewnol y Gwasanaeth Gofal yn y Cartref yn Sir Faesyfed.

Mae'r ymweliadau'n allweddol wrth geisio'r heriau y gallai staff ddod ar eu traws o ddydd i ddydd, gyda'r gwasanaeth yn parhau i foderneiddio'i ddull o drin mater y galw yn y dyfodol, a rheoli disgwyliadau'r cyhoedd.

Image of home visit

Roedd cysgodi Mel ac Isobel ar eu rownd reolaidd i roi gofal yn y cartref yn Llandrindod yn gyfle ymarferion i Carol wrando a dysgu o'u profiadau o weithio fel gofalwr, gan sylwi ar yr heriau roeddent yn eu hwynebu o ddydd i ddydd, yn ogystal ag ar y sefyllfaoedd lle roedd eu gwaith yn croesi gwasanaethau iechyd lleol megis Nyrsio Cymunedol.

D echreuodd y diwrnod gyda galwad am 8am i ymweld â menyw yn y dre. Nid diwrnod arferol oedd hwn, ond Pen-blwydd. Cafodd Carol ei pharatoi wrth i Mel ac Isobel roi brîff iddi ynglyn ag anghenion, gofal a chymorth y fenyw, ynghyd â'r holl gyfarpar diogelu personol. Yna gyda cherdyn ac anrheg pen-blwydd i'r fenyw, aethant i alwad cyntaf y diwrnod. Roedd dros awr wedi pasio cyn i'r alwad ddod i ben, yna roedd hi'n amser newid a mynd ar daith fer i'r alwad nesaf.

Image of care in the home

Aeth y bore yn ei flaen a chafodd Carol gyfle i ymweld â dau gleient arall - roedd hyn yn gyfle iddi ddefnyddio'r sgiliau gofalu o'i blynyddoedd cynharach fel nyrs. Cyn bo hir, daeth Carol yn drydydd gofalwr yn y tîm, gan gynnig gofal personol a gwaith gwely. Ond nid darparu gofal uniongyrchol yn unig oedd y nod. Roedd y ddwy ofalwraig yn annog annibyniaeth bob cyfle a gaent, gan roi tasgau a chyfarwyddyd i rywun wneud cymaint ag y gallai drosto'i hun. Sylwodd Carol ar hyn yn ystod y dydd, ac fe ganmolodd y ddwy ohonynt am hyn.

Wedi cysgodi'r marched am y diwrnod, dywedodd Carol; “Dangosodd Mel ac Isobel aeddfedrwydd ymhell y tu hwnt i'w hoed, ac fe wnaethon nhw ddarpar gofal o safon uchel gyda brwdfrydedd egnïol, sensitifrwydd a hiwmor y bydd y bobl y meant yn gofalu amdanynt yn ei hoffi ac yn ymddiried ynddo.”

Image of care workers meeting

Daeth y diwrnod i ben gydag ymweliad â Swyddfa'r Gwalia a chyfarfod y tîm cynllunio gofal.  Cynhaliwyd sesiwn i drafod ymweliadau'r bore, cefndir cyffredinol a gwybodaeth am bob ymweliad, ac unrhyw faterion y gallai fod angen rhoi sylw iddynt.

Roedd Carol wedi cyrraedd y bore hwnnw yn disgwyl gweld gwasanaeth dan bwysau, yn llawn rhuthr, lle nad oedd ond ychydig gyfle i ddiwallu anghenion rhywun ag angen gofal a chymorth. Ond roedd yn dyst i sefyllfa dra gwahanol.