Hyrwyddo Annibyniaeth - Addas i'r Diben

Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Gwasanaethau Tai a Phriffyrdd yn cydweithio i wella tai a thiroedd fel y gall tenantiaid a pherchnogion tai gael mynediad a gwasanaethau gwell i'w cartrefi, ac fel y gallant fyw yn fwy annibynnol o fewn eu cymunedau.

Dywedodd Barbara Williams, preswylydd yn Y Dalar: 

“Fe fydd hi'n hyfryd eistedd yn yr ardd i siarad â'm cymdogion. Mae'r llwybr yn hollol wych ac yn rhoi hyder i mi gerdded ychydig yn bellach - os bydd fy ngoesau yn fodlon mynd â fi! Mae'n fendigedig gweld yr ardd yn daclus ac o fewn cyrraedd.”

Prosiect Addas i'r Diben.

A ydych yn poeni am gamu tu allan i'ch drws blaen? Methu mynd â'ch deunyddiau ailgylchu allan i'w casglu? Neu hyd yn oed fynd i'r siopau am beint o laeth?

I nifer o bobl mewn oed, neu'r sawl sydd ag anabledd, mae'r rhain yn broblemau dyddiol. Mae'r cyngor, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru trwy'r Gronfa Gofal Ganolradd wedi gwella llety i Bobl mewn Oed trwy'r prosiect Addas i'r Diben.

Mae'r prosiect wedi gwneud addasiadau a gwelliannau ar lety ym Machynlleth, Llanidloes, Aberriw, Tref-y-clawdd, Aberhonddu ac ardaloedd eraill led led y sir.

Siaradodd aelodau o dîm y prosiect o fewn Gwasanaethau Tai gyda thrigolion a gwrando ar yr hyn sy'n golygu'r mwyaf iddynt, a'r hyn sydd angen ei newid i wella eu cartref a'r ardal amgylchynnol.

Daethpwyd â staff a gwasanaethau ynghyd gan y tîm wedi hynny i ddylunio addasiadau, ac i gydweithio i wella'r llety. Roedd pawb wedi mwynhau'r her o gydweithio i wneud gwahaniaeth go iawn mewn amser mor fyr.

Mae'r gwaith wedi amrywio o addasiadau i helpu pobl i symud yn fwy hyderus a rhydd o amgylch eu cartrefi, ystafelloedd cawod agored y gellir cerdded i mewn iddynt a cheginau sydd wedi'u hailfodelu. Mae grisiau allanol a llwybrau wedi'u symud neu rampiau wedi'u codi, ac mae gerddi wedi cael eu tirlunio o'r newydd a blodau a llwynni wedi'u plannu.

 

Stori Mr Evans

Un gwr bonheddig sy'n hapus iawn gyda'r addasiadau a wnaed i'w fflat yw Mr Evans o'r Dalar ym Machynlleth. Nid oedd gallu Mr Evans i symud yr hyn yr oedd arfer bod ac roedd yn ei gweld hi'n anodd symud o amgylch ei ystafell ymolchi a'r gawod.

Siaradodd Alma Gabriel, ein Therapydd Galwedigaethol gyda Mr Evans gan greu dyluniad i weddu i'w anghenion. Ni wnaeth Alma wastraffu amser i siarad â rheolwr y prosiect a'r contractwr a fyddai'n cynnal y gwaith. O fewn wythnosau, roedd gan Mr Evans ystafell ymolchi newydd y mae'n teimlo'n hyderus i symud o'i hamgylch, gan allu cymryd cawod yn ddiogel a bod yn fwy annibynnol.

Mae'r addasiad hwn i fflat Mr Evans wedi lleihau'r angen am gymorth neu ofal mwy dwys gan wasanaethau cymdeithasol y byddai ei angen fel arall.

Dywedodd Mr Evans “Fe wnaeth Alma sicrhau newidiadau i bopeth. Mae'n golygu llawer iawn i mi gan nad wyf yn ofnus i fynd am gawod bellach. Nid oeddwn yn edrych ymlaen o gwbl at gael cawod o'r blaen rhag ofn y byddwn yn cwympo. Mae gen i fwy o hyder i wneud pethau nawr.”

Rydym wrth ein boddau fod ein prosiect wedi gwneud gwelliannau sylweddol y tu mewn a'r tu allan i nifer o'n cartrefi i bobl mewn oed ym Mhowys. Ein nod yw adeiladu ar y llwyddiant hwn mewn ardaloedd eraill o'r sir.

 

 

 

Powys teching Health Board logo
One Powys logo
Welsh Government logo
PAVO logo
Alzheimer's Society logo
Dementia friendly community logo