Health & Social Care - working together

Click to enlarge poster

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Strategaeth Iechyd a Gofal integredig gyntaf ar gyfer Powys. Mae’n adeiladu ar filoedd o sgyrsiau rhwng pobl Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cyngor Sir Powys a phartneriaid allweddol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n amser llawn her, yn enwedig o ystyried y cyfnod maith o ddarbodaeth ac anghenion newidiol pobl Powys. Rydyn ni’n gwybod bod pobl ym Mhowys yn byw bywydau hirach ac iachach nag mewn mannau eraill yng

Nghymru. Rydyn ni hefyd yn gwybod bod Powys yn rhywle lle rydyn ni’n dyheu am helpu i wella lles pawb. Dyna pam fod gan y strategaeth hon nod i alluogi plant a phobl ifanc i gael ‘Dechrau Da’, i bobl ‘Fyw’n Dda’ ac i bobl h?n ‘Heneiddio’n Dda’.

Er nad yw’n disgrifio’r datblygiadau’n fanwl ar hyn o bryd—bydd hyn yn dilyn yn ystod 2017/18—mae’n amlinellu’r cyfeiriad rydyn ni’n teimlo sy’n bwysig inni fynd iddo. Hybu lles; cynnig help a chefnogaeth gynnar i bobl; mynd i’r afael â’r pedwar clefyd mawr sy’n cyfyngu ar fywyd (canser, clefydau cylchrediad y gwaed, iechyd meddwl, clefydau anadlu) ; a darparu gofal cydgysylltiedig yw’r meysydd allweddol rydyn ni’n awgrymu y dylen nhw ddod yn flaenoriaethau ar gyfer gweithredu.

Mae hyn yn golygu y byddwn ni’n treulio mwy o amser ac ymdrech yn helpu pobl i gadw’n iach, i’w helpu nhw i gymryd camau cynnar i atal iechyd gwael ac i gael cymorth a, lle bo galw am ofal a thriniaeth, ein bod ni’n gweithio gyda phobl I sicrhau bod gofal yn gydgysylltiedig a’i fod wedi’i seilio ar y pethau sydd o’r pwys mwyaf i’r unigolyn.

Rydyn ni hefyd eisiau darparu cymaint o iechyd a gofal â phosibl ym Mhowys. Cafwyd llwyddiant go iawn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wrth gyflwyno gwasanaethau newydd, ac rydyn ni o’r farn y gallem ni—wrth i dechnoleg newydd ddatblygu, er enghraifft—wneud mwy ym Mhowys. Rydyn ni’n gwybod y bydd angen i rai pobl barhau i deithio am wasanaethau y tu allan i’r sir, ond fe fyddwn ni’n canolbwyntio ar sicrhau bod gwasanaethau o fewn cyrraedd gwell lle bynnag bo hynny’n bosibl.

Fe hoffem ni ddiolch i bawb fu’n helpu i siapio’r strategaeth hon hyd yma. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda chi yn ystod 2017/18 i roi hyn ar waith mewn trefi a chymunedau ledled y sir.

 

Strategaeth Iechyd a Gofal i Bowys

P rif Weithredwr y Cyngor, Jeremy Patterson yn treulio diwrnod gyda Thîm Ffisiotherapi Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Mae'n cwrdd â gweithwyr iechyd proffesiynol a chleifion i ddysgu mwy am sut mae'r Tîm Ffisiotherapi yn cyflwyno gofal ac yn hyrwyddo iechyd a lles, ynghyd â sut mae eu gwasanaethau yn cyd-fynd ac yn rhyngweithio gyda'r cyngor.

Gwyliwch ein ffilmiau

Gwyliwch er mwyn dysgu sut y mae gweithio ar y cyd yn gwella iechyd a lles pobl hyn:

Ailalluogi, annog annibyniaeth

Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Glan Irfon

Cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia

Hyrwyddo Annibyniaeth - Addas i'r Diben