Glan Irfon 'Dod ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ynghyd'

 

Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Glan Irfon yw'r cyntaf o'i bath yng Nghymru. Mae'n ganlyniad i weithio ar y cyd rhwng Cyngor Sir Powys a Bwrdd addysgu Iechyd Powys.

 

 

Gwyliwch ein ffilmiau sy'n dangos profiadau cleifion sydd wedi ymweld â'r ganolfan. Gwrandewch ar farn staff y rheng flaen sydd wrthi'n gwella iechyd a lles pobl hyn yn ardal Llanfair-ym-Muallt.

Cynhyrchwyd y ffilmiau i ddangos i drigolion lleol yn ardaloedd Llanfair-ym-Muallt a Llanwrtyd beth yw manteision derbyn gofal yn agos at eu cartref a'u cymuned.

Mae hanes Granville a Kathleen yn rhoi syniad go dda i unrhyw un sydd am ddod i ymweld â'r ganolfan sut le ydyw a pha awyrgylch sydd yno cyn mynd i aros yno.

Mae persbectif staff hefyd i'w weld yn yr hanes, trwy lygaid nyrsus ardal lleol sy'n gweithio yn y Ganolfan ac mae'n dangos y berthynas gweithio agos gyda'r gwasanaethau cymdeithasol a staff BUPA sy'n rhedeg yr Uned.

Glan Irfon

Mae'r ffilm gyntaf yn disgrifio'r berthynas weithio agos rhwng y Cyngor a'r Bwrdd Iechyd gyda Chyfarwyddwr Strategol Pobl yng Nghyngor Sir Powys, Amanda Lewis, a Chyfarwyddwr Nyrsio Bwrdd addysg Iechyd Powys, Carol Shilabeer. Maen nhw'n esbonio sut y bydd rhannu adnoddau ac integreiddio'n agosach wasanaethau'r Cyngor a'r Bwrdd Iechyd yn gwella'r gofal a'r cymorth a gaiff pobl yn eu cymunedau, a sut y mae Glan Irfon yn fodel ar gyfer y gwasanaethau yn y dyfodol fel 'siop un stop' ar gyfer anghenion iechyd a gofal cymdeithasol yn ein sir wledig.

Stori Kathleen

Cafodd Kathleen ei derbyn i Lan Irfon am gyfnod o seibiant wrth iddi gael triniaeth cemotherapi ar ôl datblygu canser am yr eildro. Rhoddodd y ganolfan gyfle i Kathleen orffwys a sicrhau ei bod yn ddigon cryf i fynd adre pan oedd hi'n bryd. Roedd hynny'n rhoi cyfle i sefydlu gwasanaethau'r staff iechyd, y gwasanaethau cymdeithasol a'r Groes Goch yn barod iddi, heb iddi orfod poeni na phryderu.

Fel rhywun a oedd yn byw'n lleol, roedd Kathleen yn pryderu pan gaewyd yr hen ysbyty, ac roedd hi'n ansicr a fyddai Glan Irfon o ddefnydd i'r gymuned ai peidio. Mae ei hanes a'i phrofiad yn adrodd stori wahanol.

Stori Granville

Roedd Granville yn un o'r cleifion cyntaf i aros yng Nghlan Irfon. Ffermwr lleol o ogledd ardal Llanfair-ym-Muallt ydyw, ac mae wedi treulio'i fywyd yn gweithio'r tir yng nghartref ei deulu. Derbyniwyd Granville i'r ysbyty gydag anghenion cymhleth ac aeth y nyrsys ardal i'r afael â hyn yn fuan, gan gydweithio'n agos â'r gwasanaethau cymdeithasol i ddatblygu cynllun gofal yn y cartref i'w gynorthwyo i ddychwelyd i'w fferm.

Mae diolch Granville i staff Glan Irfon yn crynhoi'r sefyllfa'n berffaith.

Powys integrated health & social care banner

Roedd angen gwaith a chyllid helaeth ar Ysbyty Cymunedol Llanfair-ym-Muallt i'w gadw ar agor. Penderfynwyd cau'r hen ysbyty ac adeiladu canolfan fyddai'n darparu gofal iechyd mewn ffordd newydd, gan ymuno â'r gwasanaethau cymdeithasol. Datblygwyd cynlluniau ar gyfer y cyfleuster integredig gydag ymgysylltiad  agos gan gynrychiolwyr y gymuned leol, gan gynnwys Meddygon Teulu lleol, dros gyfnod o flynyddoedd.

Dechreuwyd y gwaith adeiladu yn ystod hydref 2012, a chwblhawyd y gwaith fis Mehefin 2013 pan drosglwyddwyd y cyfleuster i'r cyngor a Bwrdd addysgu Iechyd Powys. Agorwyd yr uned yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a ddywedodd:

“Bydd y ganolfan newydd, a grewyd diolch i gyllid o £5.25 miliwn gan Lywodraeth Cymru, yn galluogi pobl i dderbyn gofal yn y gymuned yn agos at eu cartrefi, ac mae'r esiampl glir o wasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol sy'n cydweithio – ymrwymiadau allweddol Law yn Llaw at Iechyd, sef ein gweledigaeth ar gyfer y GIG yng Nghymru.

“Rwy'n falch iawn fod wedi gallu agor y cyfleuster arloesol yma heddiw. Bydd o fudd enfawr i'r cleifion ac yn adnodd amhrisiadwy i'r gymuned.”

Bydd y ganolfan yn galluogi pobl i dderbyn gofal yn y gymuned yn agos at eu cartref, eu teulu a'u cyfeillion, ac yn esiampl o ofal iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn cydweithio.

Bydd Meddygon Teulu'n ymweld â'r ganolfan yn ddyddiol i weld y cleifion yn yr uned 12 gwely o'r feddygfa leol sydd ddim ond ychydig gannoedd o lathenni oddi yma, a bydd tîm 24/7 o nyrsus GIG yn diwallu'r anghenion am ofal nyrsio.

Bydd tîm o therapyddion a gweithwyr cymorth estyn-i-mewn yn darparu gwasanaethau ailalluogi i gynorthwyo pobl i fod 'ar eu traed' unwaith eto a dychwelyd i'w cartrefi gyda chymaint o annibyniaeth â phosibl.

Gellir defnyddio'r 12 gwely am hyd at 6 wythnos ar gyfer adsefydlu, seibiant neu adferiad ar ôl salwch neu ddamwain.

Bydd y Tîm Ailalluogi'n gweithio agos gyda Therapyddion galwedigaethol a Ffisiotherapyddion i helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth a dychwelyd cyn gynted ag y medrant i'w cartrefi er mwyn gwneud tasgau o ddydd i ddydd ac aros yn agos at eu cymuned.

 

Hoffem ddiolch i Kathleen, Granville a'u teuluoedd am rannu'u hanes. Diolch hefyd i staff, cydweithwyr, aelodau etholedig a Llywodraeth Cymru am ddod ag iechyd a gofal cymdeithasol at ei gilydd.

 

 

 

Powys teching Health Board logo
One Powys logo
Welsh Government logo
PAVO logo