Cyflymu integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Cyngor Sir Powys mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi addunedu i gyflymu'r broses o integreiddio'r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Ein gweledigaeth a rennir

Mae ein gweledigaeth a rennir am y ffordd y dylai gofal integredig da edrych ym Mhowys yn rhoi'r dinesydd wrth ganol pob penderfyniad a wneir o ran eu gofal a'u cefnogaeth, ac yn rhoi llais a rheolaeth iddynt dros yr hyn sydd ei angen fwyaf arnynt.

Mae integreiddio ein timoedd gofal i bobl mewn oed yn gam mawr ymlaen wrth gyfuno a chronni ein hadnoddau, cyllidebau a systemau TG. Y nod cyffredinol a'r flaenoriaeth uchaf fodd bynnag yw rheoli rheolaeth yn ôl i'r unigolyn.  

By ddwn yn parhau i drafod, gwrando a siarad gyda defnyddwyr gwasanaethau, teuluoedd a chynhalwyr ynghyd â'r holl randdeiliaid sydd â diddordeb trwy gydol y broses o integreiddio ein timoedd gofal.

Stori Sam

Mae'r stori yma, a ddatblygwyd gan y Fund, yn ein tywys drwy'r anawsterau a gaiff Sam wrth geisio derbyn y gofal a'r cymorth cywir ar gyfer ei anghenion iechyd yn ogystal â'i lesiant cymdeithasol wedi i'w wraig farw.

Mae'r ffilm 'Stori Sam' yn esbonio'r weledigaeth sydd gennym ar y cyd o integreiddio

Images from Sam's Story

Mae'r ffilm yn dwyn sylw at y broblem o orfod gweld cymaint o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd, dro ar ôl tro ambell waith, a'r modd y gall prosesau a dyblygu gwaith arafu neu atal Sam rhag dychwelyd gartref o'r ysbyty. Pan ddaw adref, gwêl ddiffyg cydlyniant rhwng y Meddyg Teulu lleol a'r tîm gofal cymdeithasol, sydd yn aml yn golygu bod y cymorth a'r gofal a gaiff yn cael ei gamgyfathrebu rhwng y gweithwyr proffesiynol.

Ond beth pe byddai'r gwasanaethau gofal iechyd yn fwy ddi-fwlch? Yn lle timau'n gweithio'n annibynnol ar ei gilydd, beth am ganiatáu i un o ofalwyr Sam fod yn gyfrifol am gydlynu ei ofal yn gyffredinol. Er enghraifft, byddai'r Nyrs Ardal yn cyfarfod â Sam ac yn trafod ei anghenion a'i ddymuniadau. Mae Sam yn dewis aros gartref a derbyn y cymorth a'r gofal angenrheidiol yn y lle mae'n ei garu fwyaf.

Yna byddai'r Nyrs Ardal yn cyfarfod â'r Meddyg teulu a'r gweithiwr cymdeithasol  i ddatblygu cynllun gofal y gallant fynd i'r un lle i chwilio amdano. Pe byddai Sam mewn argyfwng, neu'n dechrau teimlo'n sâl, byddai'n galw'r nyrs yn hytrach na'r ambiwlans, sy'n golygu nad oes raid iddo gael ei dderbyn i'r ysbyty. Fodd bynnag, os caiff ei dderbyn i'r ysbyty, byddai'r tîm yn trafod ac yn diweddaru'r cynllun gofal a byddai Sam yn gallu mynd gartref yn gynt.

Mae ein cydweledigaeth o ofal integredig da ym Mhowys yn gosod yr unigolyn ar ganol pob penderfyniad am eu gofal a'u cymorth, ac yn rhoi llais a rheolaeth iddyn nhw ar yr hyn y mae mwyaf o angen arnyn nhw.

 

 

 

 

Images from Sam's Story
Former Leader of Powys County Council, Councillor Barry Thomas

“Mae'n gyfnod cyffrous i'r ddau sefydliad i sbarduno ein cynlluniau ar gyfer integreiddio. Bydd integreiddio ein gwasanaethau iechyd a gofal iechyd ar gyfer pobl hyn yn gwella profiad y dinesydd/y claf ac yn gwella canlyniadau'r gwasanaethau gofal. Ry'n ni wedi cytuno i gynnal asesiad manwl i ddwyn sylw at unrhyw effeithiau posibl y byddai ein dinasyddion yn eu hwynebu wrth i'r timau a'r gwasanaethau uno â'i gilydd.”

 

 

Professor Vivienne Harpwood, Chair of Powys Teaching Health Board

“Ry'n ni'n dechrau ar gyfnod newydd cyffrous yn y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys, ac mae'r adroddiad yma'n brawf o'n hymrwymiad cadarn i integreiddio ein dau sefydliad. Trwy uno'r gweithlu a chyfuno adnoddau, gallwn ddiwallu anghenion y boblogaeth sy'n heneiddio, a gwella'r gwasanaeth a'r cymorth a gânt trwy sicrhau mai nhw sydd wrth wraidd pob penderfyniad sy'n cael ei wneud am eu hanghenion gofal iechyd."