Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys

Y corff statudol cyfreithiol a sefydlwyd fis Ebrill 2016 yn sgil y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yw Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys. Adnabod y prif feysydd ar gyfer gwella gofal a gwasanaethau cymmorth ym Mhowys yw ei rôl allweddol. Mae dod o hyd i gyfleoedd ar gyfer integreiddio Gofal Cymdeithasol ac iechyd hefyd yn un o'i dasgau cyfreithiol.

Mae'r Bwrdd yn un aml-asiantaeth ac mae'n dwyn ynghyd arweinwyr awdurdodau lleol, prif weithredwyr a rheolwyr gyfarwyddwyr Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, y trydydd sector, sefydliadau preifat sy'n darparu gofal a chynrychiolwyr dinasyddion sydd naill ai'n derbyn gofal neu'n gweithio mewn rôl gofalu.

Dyma’r blaenoriaethau sy’n cael eu hamlinellu yn y cydgynllun ardal dros y pum mlynedd nesaf:

Yr Hwyluswyr sy’n ein helpu ni gyflawni hyn yw:

Gwylio prosiectau’r Gronfa Gofal Canolraddol o bob rhan o Bowys

Bydd y bwrdd yn helpu i lunio a herio materion pwysig yn y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys, a bydd yn help i lunio perthnasoedd da gyda'i bartneriaid a hefyd yn sicrhau bod ymgysylltu ehangach i sicrhau bod rhywun yn clywed ac yn gweithredu ar sail barn y dinesyddar unrhyw newidiadau arfaethedig.

Roedd gwaith eisoes wedi cychwyn ar sawl un o'r themâu y rhoddwyd sylw iddyn nhw yn y Ddeddf, ond bellach mae yna fframwaith cyfreithiol a bydd hwn yn rhoi mwy o sbardun i'r holl bartneriaid weithio ynghyd ar Yr Hyn sy'n Bwysig i'r dinesydd gan ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael trwy rannu deallusrwydd a chynllunio gwell gwasanaethau.

Dyma’r 6 egwyddor a fydd yn arwain y gwaith o greu dyfodol iach a llewyrchus i bobl a chymunedau Powys:

Powys Regional Partnership Board logo

Cyfleoedd Integreiddio

Bydd y Bwrdd yn dod o hyd i gyfleoedd i integreiddio rhwng Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn y meysydd canlynol:

  • Pobl hyn gydag anghenion cymhleth a chyflwr iechyd tymor hir, gan gynnwys dementia.
  • Pobl ag anableddau dysgu.
  • Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc.
  • Gwasanaethau Cymorth Integredig i'r Teulu.
  • Plant ag anghenion cymhleth yn sgil anabledd neu salwch