Beth yw asesiad anghenion gofalwr?

Gwneir yr asesiad fel arfer gan staff gwasanaethau cymdeithasol.  Wedi hynny, efallai y cewch gynllun gofal neu gefnogi, sy'n disgrifio'r help y byddwch yn ei gael fel gofalwr.  

Bydd yr asesiad yn edrych ar bethau megis:

  • y math o gymorth a help sydd ei angen ar yr unigolyn yr ydych yn gofalu amdano/amdani
  • y mathau o bethau yr ydych yn ei wneud ar eu cyfer
  • faint o amser ydych chi'n ei dreulio yn gofalu
  • a oes unrhyw un arall yn eich cefnogi ai peidio

Byddwn yn edrych hefyd ar eich angen am wybodaeth neu hyfforddiant ai peidio, ac yn edrych ar yr effaith mae gofalu yn ei gael ar eich bywyd gwaith a hamdden ynghyd â'ch iechyd a'ch lles. Cyn yr asesiad, meddyliwch am y math o gymorth a fyddai'n eich helpu.

Gallwch ofyn am gynnal yr asesiad yn gyfrinachol, ar amser cyfleus, heb i'r unigolyn yr ydych yn gofalu amdano/amdani fod yno. Gallwch gael rhywun yno i'ch cefnogi chi. Dylech drafod hyn gyda'ch Rheolwr Gofal. Wedi hynny, byddwch yn derbyn copi o'ch asesiad a chyngor ar y gwasanaethau, gwybodaeth neu gymorth a allai eich helpu chi.