Help i fyw yn eich cartref o ddydd i ddydd

Os oes angen help arnoch yn eich cartref o ddydd i ddydd, gall yr adran Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Oedolion eich helpu. Mae'r gwasanaethau sydd ar gael, a phwy sy'n talu amdanynt, yn dibynnu ar eich anghenion a'ch amgylchiadau.


Rhan amlaf, bydd pobl yn cael help gyda:

  • Codi, golchi, gwisgo a brwsio gwallt ac ati, a help i fynd i’r ty bach.
  • Gweini a bwyta prydau bwyd a diodydd
  • 'Trosglwyddiadau' megis mynd i mewn i'r gwely a chodi o'r gwely, symud i gadair a chodi oddi arni neu'r toiled, mynd i mewn ac allan o'r bath neu gawod.
  • Help i symud o gwmpas y lle megis ymdopi â grisiau a staer
  • Gweithgareddau yn y t? megis coginio a golchi’r llestri wedyn.
  • Paratoi i fynd i'r gwely a mynd i mewn i'r gwely.

Os ydych yn cael anhawster, gofynnwch am asesiad.

Ar ôl eich asesiad, os yw'n briodol ac rydych yn gymwys, gallwn drefnu i chi fenthyg cyfarpar a/neu drefnu bod addasiadau'n cael eu gwneud i'ch cartref, er mwyn diwallu eich anghenion.

Ymdopi'n annibynnol

Mae rhai dyfeisiadau ar gael a all eich helpu i ymdopi gyda rhai o'r gweithgareddau hyn yn annibynnol. Er enghraifft: Gall siesbinau (shoe horns) gyda breichiau hirion, cymhorthion i wisgo sanau/ teits a ffyn codi (a elwir yn aml yn "helping hands") fod yn ddefnyddiol os ydych yn cael anhawster cyrraedd eich traed neu godi eitemau oddi ar y llawr. Gall dyfeisiau troi tapiau, agor jariau a throi allweddi helpu os nad oes gennych lawer o afael neu os yw'r ffordd mae'ch garddwn yn symud yn wan.

Mae nifer o adwerthwyr yn gwerthu'r math hwn o gyfarpar a gellir ei brynu hefyd ar y Rhyngrwyd.

Mae gan Sefydliad Byw i Bobl Anabl safle a elwir yn “ask Sara” sy'n rhoi cyngor a gwybodaeth ar reoli ystod eang o dasgau byw bob dydd.

Yn aml iawn bydd pobl gydag anawsterau iechyd ac anghenion gofal cymdeithasol yn gofyn am gymorth ymarferol gyda phethau megis cynnal a chadw'r cartref a'r ardd, diogelwch yn y cartref a siopa.

Yn gyffredinol, nid yw'r  Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn cynnig gwasanaethau o'r fath oni bai ei fod yn rhan o Gynllun Gofal Personol, ond fe allwn ni eich cyfeirio chi at asiantaethau sy'n gwneud y math hyn o waith.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi  gael help i roi eich biniau allan?

Sut alla' i gael help?

I ddarganfod beth yn hollol yw eich anghenion, mae angen i ni gynnal asesiad. Gall hyn ddigwydd yn eich cartref, ac mae croeso i chi gael ffrind neu aelod ao'r teulu gyda chi i'ch cefnogi.

Ar ôl i ni gwblhau’r asesiad hwn byddwn ni’n mynd ati i lunio ‘Cynllun Gofal a Chymorth’ a fydd yn rhestru’r holl gymorth sydd ei angen arnoch.

I ofyn am asesiad, i wneud yn siwr eich bod yn gymwys, ac i weld y gost, defnyddiwch y botwm isod:

Cyswllt

Prisiau galw