Help gydag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig

Llun jigsô i gynrychioli ASD

Anhwylder datblygu yw Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig (ASD) (gan gynnwys Syndrom Asperger) sy'n effeithio ar y ffordd mae unigolyn yn cyfathrebu ac yn ymwneud â phobl eraill a'r byd o'u cwmpas. Mae'r ffordd y caiff pobl eu heffeithio yn amrywio o un unigolyn i'r llall ac yn ôl oed a gallu deallusol. Mae Cydlynydd ASD Powys yn gweithio gyda'r holl asiantaethau cysylltiedig i sicrhau bod pobl ag ASD – a'u teuluoedd – yn derbyn gwasanaethau da.

Cyhoeddwyd y Cynllun Gweithredu Strategol Diweddar ar Anhwylder yn y Sbectrwm Awtistig 2016 – 20 ar 2il Rhagfyr 2016 a gallwch ei weld yma.

Pa fath o help sydd ar gael?

Gelwir ASD yn anhwylder ar y sbectrwm oherwydd bod llawer o bobl â'r cyflwr yn rhannu'r un heriau ond bydd yn effeithio arnynt mewn gwahanol ffyrdd. Bydd hyn yn golygu y bydd angen i ni asesu'ch anghenion i ddarganfod pa help a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Mae 5 cam sylfaenol i'r asesiad ASD:

1.      Sgrinio – eich Meddyg Teulu/ gweithiwr iechyd proffesiynol arall sy'n gwneud hyn

2.      Dyrannu – y Cydlynydd ASD sy'n gwneud hyn

3.      Asesu – aelod sydd wedi'i hyfforddi o fewn y Timau Cymunedol sy'n gwneud hyn

4.      Ail Farn – cyfweliad/ailasesiad gan aelod arbenigol o'r tîm ASD

5.      Adnabod yr anghenion cymorth

Rydym hefyd yn gweithio gyda llawer o sefydliadau eraill i ddatblygu gwasanaethau ar gyfer oedolion ag awtistiaeth.

Beth sy'n digwydd?

Sut alla' i gael help?

Cysylltwch â ni i gael cyngor neu wybodaeth trwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Pa fath o help sydd ar gael?

Bydd plant ym Mhowys yn cael eu hasesu gan Dîm Asesu Cymdeithasu a Chyfathrebu (SCAT).

Bydd y SCAT yn cynnwys Seicolegydd Addysg, rhywun o'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS), Therapydd Lleferydd ac Iaith, Therapydd Galwedigaethol, paediatregydd, nyrs arbenigol Anableddau Dysgu a rhywun o'r tîm Gofal Cymdeithasol.

Beth yw proses SCAT?

Bydd y SCAT yn ymchwilio i'r wybodaeth a ddaw gan y gweithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â'ch plentyn, a bydd y tîm yn penderfynu a oes angen asesiad. Byddant yn gofyn i chi ac athro/athrawes eich plentyn i lenwi holiaduron, ac efallai y bydd asesiadau eraill yn cael eu cynnal hefyd, er enghraifft:

  • archwiliad corfforol
  • arsylwi eich plentyn yn yr ysgol neu gartref
  • asesiad unigol gyda'ch plentyn
  • cyfweliad â'r rhieni

Ar ôl yr asesiad, byddwch yn cael adroddiad ysgrifenedig sy'n dweud wrthych beth maent wedi'i ddarganfod, a pha gymorth sydd ei angen arnoch. Bydd hyn hefyd yn cael ei roi i'r gweithwyr proffesiynol eraill sy'n gweithio gyda'ch plentyn, gan gynnwys eu hysgol. Bydd yna gyfarfod adborth hefyd lle gallwch chi a'r gweithwyr proffesiynol drafod darganfyddiadau'r asesiad. Os ydych am drafod yr adroddiad ymhellach, bydd cyfarfod arall yn cael ei drefnu ar gyfer hyn.

Sut alla' i gael help?

Os ydych eisiau i'ch plentyn chi gael asesiad, gallwch gael atgyfeiriad gan:

  • eich Meddyg Teulu 
  • Ymwelydd Iechyd neu weithiwr proffesiynol arall sy'n gweithio gyda'ch plentyn
  • athro/athrawes, a fydd yn cysylltu â'r gwasanaeth seicoleg addysg

Ysgolion ac Addysg

 

Gwybodaeth am Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn ysgolion

Ysgolion arbennig a chanolfannau arbenigol

 

 

Sut alla' i gael help?

Cysylltwch â ni i gael cyngor neu wybodaeth trwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Rhagor o wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

Tudalen gwe ASD Llywodraeth Cymru

Darllenwch y Daflen 'Beth yw ASD', Awtistiaeth: Canllaw i Rieni a Gofalwyr yn dilyn Diagnosis ac ystod o lyfrynnau ASD i rieni a phobl broffesiynol.

Canllaw'r GIG i Asesu Oedolion

Tudalennau'r GIG ar asesiad oedolion, gan gynnwys gwybodaeth ar sut i gael diagnosis/asesiad.

Canllaw'r GIG i Asesu Plant

Tudalennau'r GIG ar asesiad plant, gan gynnwys cyngor i rieni a gwybodaeth ar sut i gael diagnosis i blentyn

Y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

 Gwasanaeth Eiriolaeth Tros Gynnal

Bydd Tros Gynnal yn gweithio gyda phobl ifanc i hyrwyddo a gwireddu eu hawliau.

Grwpiau Cymorth Lleol ar gyfer rhai ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig (ASD)

 

Gwasanaeth Gwybodaeth Pobl Ifanc a Theuluoedd Powys

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys yn darparu gwybodaeth gyfrinachol a diduedd am ddim i rieni a gofalwr plant 0-25 oed a gwasanaethau cysylltiedig ym Mhowys.

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Powys (CYPP)

 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Gweithwyr Proffesiynol

Prosiect ar y cyd rhwng Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP) a Grwp Gweithredu Datblygu Gweithlu Integredig Powys (IWDIG) yw Hyfforddiant Integredig Powys a byddant yn darparu hyfforddiant a chymwysterau i bobl sy'n cynorthwyo myfyrwyr sydd ag ASD.