Help gydag anabledd dysgu

Mae anabledd dysgu'n effeithio ar y ffordd y bydd rhywun yn dysgu pethau newydd. Mae'n effeithio ar bob rhan o'i fywyd. Bydd pobl gydag anableddau dysgu yn ei chael yn fwy anodd deall gwybodaeth a chyfathrebu ag eraill.

Beth yw anabledd dysgu?

Mae'n bosibl y bydd gan rywun gydag anableddau dysgu broblemau gyda:

 • deall gwybodaeth newydd neu gymhleth
 • dysgu sgiliau newydd
 • ymdopi'n annibynnol 

Gall anabledd dysgu fod yn ysgafn, yn gymedrol neu'n ddifrifol. Bydd rhai pobl gydag anabledd dysgu ysgafn yn gallu siarad yn rhwydd a gofalu amdanyn nhw'u hunain, ond efallai bod angen ychydig yn fwy o amser arnynt i ddysgu sgiliau newydd.  

Mae'n bosibl na fydd rhywun ag anabledd dysgu difrifol yn gallu cyfathrebu o gwbl, ac efallai bod angen llawer o help arnynt yn eu bywyd bob dydd.  

Os ydych yn rhywun ag anabledd dysgu, neu'n aelod o'r teulu, yn gyfaill neu'n gefnogwr, mae gwybodaeth a help ar gael i chi, a gall y gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion roi manylion cysylltu amrywiaeth eang o wasanaethau sy'n helpu pobl ag anableddau dysgu i fod mor annibynnol â phosib.

Sut alla' i gael help?

I ddarganfod yn union beth yw eich anghenion, mae'n rhaid i ni gynnal asesiad. Mae croeso i chi gael ffrind neu aelod o'r teulu yn gwmni yna i'ch cefnogi.  

I ofyn am asesiad, defnyddiwch y botwm isod:

 

 

Strategaeth Comisiynu Anabledd Dysgu

Rydym yn falch o gyflwyno'r cynllun integredig cyntaf hwn ar gyfer anabledd dysgu ym Mhowys. Fe'i lluniwyd wedi sgwrsio gyda phobl am yr hyn a ddywedwyd oedd ei angen arnynt.  Edrychwch i weld y dylanwad a gafodd eich barn ar y strategaeth derfynol yma

Diben

Diben y cynllun hwn yw dweud sut y bydd Gofal Cymdeithasol i Oedolion Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn diwallu anghenion oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Nod

Ein nod yw newid gofal iechyd a lles ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu dros y pum mlynedd nesaf. Mae Powys eisiau gwneud bywyd i bobl sydd ag anableddau dysgu yn well. Byddwn yn gwneud hyn trwy gynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn er mwyn diwallu eu hanghenion a'u dewisiadau.

Lawr lwythwch y cynllun integredig ar gyfer anabledd dysgu (pdf)

Lawr lwythwch y cynllun integredig ar gyfer anabledd dysgu - fersiwn hawdd ei ddarllen (pdf)

Edrychwch i weld y dylanwad a gafodd eich barn ar y strategaeth derfynol 

Rhagor o Wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

www.mencap.org.uk
Linell gymorth – 0808 808 1111.

Gall Mencap roi gwybodaeth i chi am faterion fel tai, swyddi, budd-daliadau a gwasanaethau lleol.  

 

 

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Timoedd Anableddau Dysgu Oedolion
  Y Gwalia
  Ffordd Ieithon
  Llandrindod
  Powys
  LD1 6AA
 • Cyfeiriad:
  Timoedd Anableddau Dysgu Oedolion
  Ty Robert Owen
  Ystad Trehafren
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1EN
Prisiau galw