Help gyda nam ar y golwg

llun nam ar y golwg

Os oes gennych chi nam ar eich golwg sy'n effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd, mae help ar gael. Rydym yn helpu plant ac oedolion sydd â nam ar y golwg gyda gwybodaeth a chymorth i'w helpu i ymdopi'n annibynnol, yn eu cartrefi eu hunain ac o gwmpas y lle.

Pa fath o help sydd ar gael?

Rydym yn cyflogi Swyddogion Adsefydlu gyda chymwysterau llawn i asesu eich anghenion.

Gallwn hefyd eich helpu i ddysgu sgiliau newydd a darparu gwybodaeth i ofalwyr.  

P'un a ydych yn chwilio am wybodaeth yn unig, neu gyngor a chymorth mwy manwl, mae croeso i chi gysylltu â  ni. Os hoffech chi gael eich asesu, gallwn drefnu hyn, yn eich cartref eich hun fel arfer.  

Beth mae asesiad yn ei gynnwys?

Bydd yr asesiad yn dod o hyd i'r problemau y mae'r nam ar eich golwg yn eu hachosi o ddydd i ddydd. Bydd y Swyddog Adsefydlu yn gweithio gyda chi i lunio cynllun adsefydlu a fydd yn rhestru'r pethau sydd eu hangen arnoch i fyw'n annibynnol. Gallai hynny amrywio o bethau syml fel gosod botymau cyffyrddadwy ar eich ffwrn a dysgu eich gofalwr i'ch tywys yn ddiogel, a chymorth mwy cymhleth, fel eich dysgu sut i symud yn annibynnol y tu allan gan ddefnyddio gwialen.

Byddwch yn gallu gweithio trwy'ch cynllun adsefydlu yn ôl eich cyflymder eich hun.   

Nam ar y Ddau Synnwyr

Os oes gennych ‘nam ar ddau synnwyr’, hynn yw, anhawster sylweddol gyda'ch clyw a'ch golwg, mae hyn yn gallu achosi problemau gyda:

 • symudedd a mynd a dod
 • cyfathrebu
 • trin gohebiaeth
 • ymdopi â thasgau dyddiol

Gallwch ofyn am asesiad o'ch holl anghenion synhwyraidd naill ai drwy'r gwasanaethau Colli Clyw neu'r gwasanaethau Colli Golwg y mae Gwasanaethau Cymdeithasol Powys yn eu cynnig.

Sut alla' i gael help?

Os oes gennych chi nam ar eich golwg, mae modd eich atgyfeirio i Dîm Nam ar y Golwg Gwasanaethau Cymdeithasol Powys. Gall y bobl ganlynol eich atgyfeirio:

 • Optegydd
 • Offthalmolegydd
 • Eich meddyg
 • gweithiwr proffesiynol arall neu weithiwr cymorth

Gallwch hefyd eich atgyfeirio'ch hunan a gofyn am asesiad gan ddefnyddio'r botwm isod:

Rhagor o wybodaeth

SENSE Cymru

Sefydliad cenedlaethol sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau i bobl gyda nam ar ddau synnwyr.

SENSE Cymru, Ty Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF 47 8DP 

Ffôn: Llais: 0845 1270090
Ffacs: 0845 1270091
Testun: 0845 127 0092
Ebost:  cymruenquiries(at)sense.org.uk

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Wasanaethau colli golwg
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Wasanaethau colli golwg
  Y Gwalia
  Ffordd Ieithon
  Llandrindod
  Powys
  LD1 6AA
 • Cyfeiriad:
  Wasanaethau colli golwg
  The Park
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 2NZ
 • Cyfeiriad:
  Wasanaethau colli golwg
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw