Help gyda HIV neu hepatitis

Rydym yn darparu gwasanaeth gofal cymunedol i gynorthwyo pobl gyda HIV neu hepatitis i fyw'n annibynnol a'u helpu nhw a'u gofalwyr i gael gwybodaeth a chymorth mewn ffordd syml a chyfrinachol.

Mae diffyg gwybodaeth ymhlith llawer am HIV a hepatitis, ac mae hyn yn peri ofn a rhagfarn yn erbyn y rheiny sydd â'r cyflyrau yma. Mae Gofal Cymdeithasol Oedolion yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd Lleol a'r Terence Higgins Trust a'n polisi yw y dylai pobl gydag HIV neu hepatitis B/C gael yr un gwasanaethau ag unrhyw arall â chyflwr cronig neu salwch sy'n peryglu bywyd.

Mae anghenion pobl ag HIV/hepatitis B/C a'u gofalwyr yn amrywio'n fawr dros amser, ac mae'n bosibl y bydd sawl asiantaeth yn rhan o'r gwaith o ofalu amdanynt.

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys yn cynorthwyo pobl ag HIV a/neu hepatitis B/C i weithio gyda gwasanaethau arbenigol y tu allan i'r sir.

Gallai'r profion a'r diagnosis cychwynnol ddigwydd mewn amrywiaeth o leoliadau, er enghraifft clinic Meddyg Teulu. Timau arbenigol Ysbytai Ardal Cyffredinol yng Nghymru neu Loegr sy'n darparu'r driniaeth, yn cynllunio'r gofal ac yn monitro, a daw cymorth ychwanegol o Bowys.

Ar ôl eich asesiad, bydd y rheolwr gofal yn ysgrifennu Cynllun Gofal Personol a fydd yn rhestru'r holl help y mae ei angen arnoch, a bydd yn esbonio pwy fydd yn eich helpu a phwy fydd yn talu. Bydd yr asesiad yn ystyried anghenion cyfnewidiol, oherwydd gwyddom fod hyn yn rhywbeth sy'n effeithio ar bobl sy'n HIV-positif neu sydd â hepatitis sy'n dioddef sgil-effeithiau triniaeth neu gyfnodau o salwch difrifol rhwng cyfnodau o iechyd da.

Rydym hefyd yn gwybod nad yw rhai pobl sy'n HIV-positif neu sydd â hepatitis yn derbyn cymorth teulu a chyfeillion pan fyddant yn sâl, a gallant yn aml ddioddef o  iselder, sy'n golygu bod y cymorth a roddwn yn bwysicach fyth.

Bydd y rheolwr gofal yn gwybod am sefydliadau eraill sy'n gallu eich helpu, a byddant yn cysylltu â nhw os ydych am iddynt wneud hynny.

Os ydych yn cynorthwyo rhywun sy'n cael ei asesu, byddwn yn cynnig Asesiad Gofalwr. Gallwn ofyn i Wasanaeth Gofalwyr Powys (PCS) gynnal yr asesiad drosom. Gall y PCS hefyd gynnig rhywfaint o wybodaeth a chymorth. Os oes angen cefnogaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol arnoch, bydd rheolwr gofal yn ysgrifennu Cynllun Gofal Personol ar eich cyfer, sy'n esbonio pa gymorth a gewch, a ph'un a fyddwn yn codi arnoch am hyn.

Mae gan y Terrence Higgins Trust lawer o brofiad o gynorthwyo pobl sy'n byw gydag HIV yng Nghymru.

Sefydlwyd menter newydd hefyd sy'n cael ei ariannu gan y Loteri Fawr - sef Positive Action for Wales (PAW) – sy'n darparu gweithiwr amser llawn dynodedig i weithio ar gyfer pob un o brif ranbarthau Cymru. Maent yn cynnig cefnogaeth, help a chyngor am bethau fel iechyd rhywiol, addysg, cyfleoedd gwaith, hawliau lles a budd-daliadau, tai, mewnfudiad, cwnsela, mynediad at grantiau elusennol a sefydlu grwpiau cefnogaeth gan gymheiriaid.

Yn ogystal â hyn, gallant gynnig hyfforddiant, cyngor ar adnoddau am ddim i bobl broffesiynol eraill sy'n gweithio gyda' phobl sy'n byw gyda HIV a gwasanaethau hyrwyddo iechyd ymysg yr unigolion a'r cymunedau sydd â'r risg uchaf o gael HIV.

Ffôn: 07824809779

Sut alla' i gael help?

Cyn i ni allu eich cynorthwyo chi, bydd angen i ni gynnal asesiad. Bydd yr asesiad yn canolbwyntio ar eich amgylchiadau unigol a ph'un a oes angen rhai o'r canlynol arnoch:

  • gwybodaeth a chyngor
  • cymorth emosiynol a chwnsela
  • cymorth ymarferol
  • gofal personol
  • cyngor ar les, tai neu waith
  • mynediad at wasanaethau lleol
  • cymorth oherwydd gwahaniaethu a cham-drin

Bydd rheolwr gofal yn cychwyn yr asesiad cyn pen 5 diwrnod o'r atgyfeiriad, ac yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen 15 diwrnod i'w gynnal. Os yw eich achos yn gymhleth iawn, fe allai gymryd yn hwy.

I ofyn am asesiad, defnyddiwch y botwm isod:

Cyswllt

Prisiau galw