Help gyda cholli clyw

llun ynglyn â cholli clyw

Os ydych yn fyddar, neu yn drwm eich clyw i'r graddau bod hyn yn effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd, mae help ar gael. Byddwn yn helpu plant ac oedolion sy'n drwm eu clyw i fyw mor annibynnol â phosibl.

 

 

Os ydych chi'n fyddar neu os oes gennych chi broblem clyw  (hyd yn oed os oes gennych chi gymhorthion clyw) mae modd eich atgyfeirio i Dîm Nam ar y Clyw Gwasanaethau Cymdeithasol Powys. Gall y bobl ganlynol eich atgyfeirio:

 • eich meddyg
 • awdiolegydd
 • gweithiwr proffesiynol arall neu weithiwr cymorth

Gallwch hefyd eich atgyfeirio eich hun a gofyn am asesiad gan ddefnyddio'r botwm isod:

Rydym yn cyflogi gweithwyr arbenigol i bobl sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw a gallwn asesu eich angen am wybodaeth, cymorth, cyngor a chyfarpar.

Mae gennym rywfaint o gyllideb i gynnig cymorth gyda chyfathrebu, megis dehonglwyr iaith arwyddion, cyfleusterau llais i destun a gwefuslefarwyr i bobl sydd angen derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Mae'r adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn gallu benthyg cyfarpar i'ch helpu chi fyw adre'n annibynnol.  Er enghraifft:

 • clychau drysau gyda goleuadau sy'n fflachio
 • teclyn codi swn personol y teledu: sy'n galluogi pobl gyda phroblemau clywed i newid swn y teledu trwy glustffonau heb amharu ar bobl eraill;
 • systemau dolenni sain domestig: mae modd defnyddio teclynnau codi swn gyda theclynnau clyw sydd a derbynnydd dolen sain.
 • teleffonau testun
 • clociau larwm gyda goleuadau'n fflachio neu ddisg crynu
 • larymau gweledol i rieni / gofalwyr byddar.

Os oes gennych nam ar y ddau synnwyr, hynny yw, yn cael anawsterau gyda'ch clyw a'r golwg, gall achosi problemau gyda:

 • symud a mynd o un lle i'r llall
 • cyfathrebu
 • delio a gohebiaeth
 • gwneud pethau bob dydd.

Gallwch ofyn am asesiad  o'ch anghenion synhwyraidd trwy un ai wasanaethau colli clyw neu wasanaethau dallineb  Gwasanaethau Cymdeithasol Powys.

Cymhorthion ffôn: Mae gan BT nifer o wahanol gymhorthion.  Gallan nhw gynnig offer megis cloch estyn am ddim i gwsmeriaid sy’n drwm eu clyw neu’n fyddar.  Ffoniwch 0800 800 150 am fanylion.

Larymau tân sy’n fflachio: Mae’r gwasanaeth tân yn gallu gosod y rhain am ddim.  Ffoniwch 0800 3899279 

Mae’r Gwasanaeth Iechyd yn cynnig profion clyw am ddim i gleifion sydd â nam ar y clyw.  Gall eich Meddyg Teulu eich cyfeirio chi i’r clinic agosaf am brawf clyw.  Mae sawl clinic yn gallu trwsio teclynnau clyw a rhoi batris newydd.

Gallwch wylio’r tudalennau hyn mewn ‘Iaith Arwyddion Prydain’

Rhagor o Wybodaeth

Grwpiau Gwirfoddol

Grwp Cymorth Nam ar y Clyw Llanidloes

Cysylltwch â 02920 333034 i gael rhagor o fanylion.

Grwp Cymorth Byddar-dod a Nam ar y Clyw Maesyfed

Cysylltwch â 01597 827102 i gael rhagor o fanylion.

Clwb Nam ar y Clyw, Llandrindod

Cyfarfod ar y 3ydd Dydd Llun y mis am 2 p.m.

Cysylltwch â: 01597 827102 i gal rhagor o fanylion.

 

 

Sefydliadau Cenedlaethol

British Tinnitus Association

Ground Floor, Unit 5, Acorn Business Park, Woodseats Close, Sheffield S8 0TB.

Ffôn: 0800 018 0527.

www.tinnitus.org.uk

Cymdeithas Byddar Cymru

Canolfan Ddiwylliannol Iaith Arwyddion Prydeinig, 47 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0AD

Ffôn: 0845 1302851 (voice), 0845 1302853 (text).

wales@signcommunity.org.uk

Videophone IP:Cardiff.bda.bslphone.com

Action on Hearing Loss Cymru

Anchor Court, Keen Road, Cerdydd, CF24 5JW

Ffon: 02920 333034 / 07939 169191

https://www.actiononhearingloss.org.uk/wales.aspx

Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

Glenview House,Courthouse Street, Pontypridd, Morgannwg Ganol, CF37 1JY

Ffôn: (01443) 485687 (llais), (01443) 485686 (testun)

www.wcdeaf@freenet.co.uk

SENSE Cymru

Sefydliad cenedlaethol sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau i bobl gyda nam ar ddau synnwyr.

SENSE Cymru, Ty Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF 47 8DP 

Ffôn: Voice: 0845 1270090
Ffacs: 0845 1270091
Testun: 0845 127 0092
Ebost:  cymruenquiries@sense.org.uk

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Gwasanaethau i Bobl sy'n Fyddar ac yn Drwm eu Clyw
  Y Gwalia
  Ffordd Ieithon
  Llandrindod
  Powys
  LD1 6AA
Prisiau galw