Gwneud cais am daliadau uniongyrchol

llun o ddyn hyn gyda gliniadur

Arian yw Taliadau Uniongyrchol sy'n cael ei dalu i chi fel y gallwch brynu a rheoli'r gofal sydd ei angen arnoch.  Gallwch wario'r arian hwnnw fel yr ydych yn dymuno, heb orfod mynd drwy Wasanaethau Cymdeithasol.  Byddwch yn rheoli eich gofal eich hun, fel ei fod yn hyblyg - gallwch wneud newidiadau pryd bynnag y bydd angen i chi wneud hynny.

Gall unrhyw oedolyn sy'n gymwys am ofal cymunedol neu riant i unrhyw blentyn sy'n gymwys am ofal cymdeithasol fod yn gymwys am Daliadau Uniongyrchol.   Gofynnwch i'ch Rheolwr Gofal am ragor o wybodaeth.

Bydd hyn yn dibynnu ar faint o gymorth bydd ei angen arnoch.  Pan fydd eich anghenion wedi'u hasesu byddwn yn gwybod pa lefel o gymorth fydd ei angen arnoch.  Bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar y swm o arian y byddwch yn ei dderbyn a bydd hyn yn cael ei gynnwys yn eich Cynllun Gofal personol.

Bydd pob taliad uniongyrchol yn cael eu gwneud heb unrhyw gyfraniad oddi wrthoch chi fel y pennir gan yr asesiad ariannol/prawf modd.

Gallwch brynu'r gwasanaethau a fydd yn diwallu'r anghenion a gytunwyd yn eich Cynllun.  Gallai'r rhain gynnwys:

  • Gofal yn y cartref a gofal personol
  • Seibiannau
  • Gofal dydd

Gallwch ddefnyddio gofalwr sy'n gweithio i asiantaeth, gallwch brynu gwasanaethau'n uniongyrchol o ddarparwr neu gyflogi eich Cynorthwy-ydd(wyr) Personol eich hunan.

 

Ni allwch ddefnyddio'r taliadau ar gyfer:

  • Gwasanaethau, cyfarpar neu nwyddau nad ydynt wedi'u cynnwys yn eich Cynllun
  • Gofal preswyl parhaol neu dymor hir

Bydd angen i chi ddangos Gwasanaethau Cymdeithasol eich bod yn gwario eich arian fel y cytunwyd cyn gynted ag y byddwch yn derbyn Taliadau Uniongyrchol.  Byddant yn edrych ar eich cyfrifon yn gyson.  Os ydych yn cyflogi staff, bydd angen i chi ddilyn rheolau cyfraith cyflogi.

Mae gan Gyngor Sir Powys gwasanaeth arbenigol i'ch helpu chi gyda'r broses Taliadau Uniongyrchol.  Bydd y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol yn gweithio gyda'ch Rheolwr Gofal i wneud yn siwr eich bod yn cael yr help sydd ei angen arnoch pryd bynnag rydych ei angen gyda'ch Taliadau Uniongyrchol.

 

 

 

Sut i gael Taliadau Uniongyrchol

Bydd yn rhaid i ni gynnal asesiad cyn eich bod yn gallu hawlio Taliadau Uniongyrchol.

I ofyn am asesiad, defnyddiwch y botwm isod.


Os ydych wedi cael asesiad ac oes gennych ddiddordeb mewn Taliadau Uniongyrchol, gallwch ddefnyddio'r ddolen isod i wneud cais.  Cofiwch roi gwybod i'ch Rheolwr Gofal. 

Taliadau Uniongyrchol  (Agorir mewn ffenestr newydd)

 

 

Rhagor o Wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

www.gov.uk/apply-direct-payments - Gov.uk - taliadau uniongyrchol

 

 

Cyswllt

Prisiau galw