Gofyn am fathodyn glas (bathodyn parcio i'r anabl)

delwedd o fathodyn glas

Trefniant cenedlaethol yw'r Cynllun Bathodyn Glas sy'n rhoi hawliau/gostyngiadau parcio i bobl sydd ag anawsterau cerdded difrifol, boed os ydynt yn yrwyr neu'n deithwyr. Mae hyn yn helpu pobl sydd â bathodynnau i fyw eu bywydau yn y ffordd arferol trwy hwyluso symud a theithio o amgylch y lle.

Os yw eich bathodyn yn dod i ben, bydd ffurflen adnewyddu yn cael ei hanfon allan yn awtomatig o fewn 4 wythnos o'r dyddiad dod i ben. Dywedwch wrthym os ydych wedi symud ers y cais diwethaf gael ei wneud gan y bydd y ffurflen yn cael ei hanfon at y cyfeiriad hysbys diwethaf.

Temporary Blue Badges

Gallwch nawr wneud cais am fathodyn dros dro am 12 mis os ydych yn gwella ar ôl salwch neu anaf difrifol neu'n aros i gael triniaeth ar ei gyfer.

Dyma rai enghreiffitau o'r math o beth rydym yn sôn amdano:

• Rhywun sy'n gwellla ar ôl toriad cymhleth yn esgyrn y goes, gyda theclyn allanol arbennig i drin hyn am gyfnodau o dros flwyddyn 

• Rhywun sy'n gwella ar ôl strôc neu anaf i'r pen sy'n effeithio ar eu symudedd 

• Rhywun sy'n gwella ar ôl trawma i'r asgwrn cefn sy'n effeithio ar eu symudedd 

• Rhywun gyda salwch difrifol lle gallai'r driniaeth achosi llesgedd, er enghraifft triniaeth am ganser 

• Rhywun ag amhariad ar symudedd y goes, sy'n aros am gymal newydd, neu sydd newydd gael cymal newydd(e.e. un neu ddau gymal clun neu ben-glin ac ati)

Apply for a temporary badge using this form 

Cam 1: Llenwch y Ffurflen

Mae'r ffurflen yn gofyn cwestiynau manwl am eich anabledd ac yn gofyn i chi arwyddo sawl datganiad a chyflenwi rhai dogfennau.

Gwnewch yn siwr eich bod yn gymwys cyn ymgeisio.

Mae hyn i atal ceisiadau ffug, gan fod y defnydd ffug o Fathodynnau Glas yn ei gwneud hi'n anoddach i bobl sydd ag anableddau go iawn sydd â hawl i ddefnyddio'r cynllun.

Gallwch hefyd ffonio, anfon e-bost neu ysgrifennu atom i ofyn am ffurflen, gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar ochr dde'r dudalen hon
Fel arall, gallwch ofyn am ffurflen yn eich Man Llyfrgell + agosaf

Cam 2: Anfonwch y ffurflen atom ni

Unwaith y byddwch wedi llenwi'ch ffurflen, mae angen i chi ei hargraffu, ei llenwi a'i dychwelyd atom ni gan gynnwys eich holl ddogfennau tystiolaeth a ffotograff math pasbort gyda'ch enw wedi'i ysgrifennu'n glir ar y cefn.

Byddwn angen gweld tystiolaeth o bwy ydych chi a lle rydych chi'n byw, ynghyd â thystiolaeth o'ch anabledd ac unrhyw lwfans y byddwch yn ei dderbyn (lwfans byw i'r anabl neu Daliad Annibyniaeth Bersonol).

Os ydych yn derbyn budd-dal Tai a/neu Dreth y Cyngor, efallai y bydd gennym ychydig o'r dystiolaeth eisoes i gefnogi eich cais. Gallwn ddefnyddio hwn os byddwch wedi rhoi caniatâd i ni ar y ffurflen.

Os ydych yn byw ym Mhowys,

Ffurflen Gais  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Gallwch bostio'ch dogfennau tystiolaeth i'r cyfeiriad sydd ar y dudalen yma.

Byddwn yn dychwelyd yr holl ddogfennau i chi ar unwaith. Bydd unrhyw ddogfen werthfawr yn cael ei dychwelyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth sy'n cofnodi ei bod wedi'i hanfon.

Neu gallwch fynd â'ch dogfennau tystiolaeth i Mannau Gwasanaethau Cwsmer a ddewiswyd

Os ydych yn byw y tu allan i Bowys, Gwneud cais drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein Gov.uk

Os ydych yn rhiant i blentyn dan 3 oed, gallwch wneud cais am fathodyn glas os oes gan eich plentyn gyflwr meddygol penodol sy'n golygu:

 • Fod rhaid cludo offer meddygol swmpus gyda hwy o hyd na ellir ei gludo heb anhawster mawr; a/neu
 • Bod angen cadw'r plentyn yn agos at gerbyd ar bob adeg, fel y gellir ei drin, os oes angen, yn y cerbyd, neu ei yrru'n gyflym at fan lle y gellir ei drin, megis ysbyty

Os nad ydych yn gymwys yn awtomatig am Fathodyn Glas, bydd eich cais yn cael ei gyfeirio at dîm gofal cymdeithasol y cyngor a fydd yn penderfynu. Efallai y byddwn yn gofyn i'ch meddyg gadarnhau'r anabledd os byddwch yn rhoi caniatâd ar y ffurflen gais.

Os byddwch yn gwneud cais am fathodyn ac na fyddwch yn cael un, cofiwch y gallwch wneud cais unwaith eto os bydd eich cyflwr yn newid.

Fe wnaeth y llywodraeth ddiwygio'r Cynllun Bathodyn Glas i fynd i'r afael â thwyll a chamddefnyddio bathodynnau gan ei gwneud yn decach ac yn fwy cynaliadwy. Mae hyn yn golygu ein bod yn gwirio'n ofalus iawn i sicrhau mai dim ond i bobl sydd eu hangen y rhoddir bathodynnau. Os ydym yn credu fod bathodyn yn cael ei gamddefnyddio, gallwn ei dynnu'n ôl.

Mae'r bathodyn ar gyfer yr unigolyn y cyflwynir ef iddo/iddi yn unig - ni ddylent ganiatau i unrhyw un arall ei ddefnyddio.

Mae gennych hawl awtomatig i gael Bathodyn Glas os ydych yn diwallu un o'r canlynol:

 • Eich bod yn derbyn Cyfradd Uwch yr Elfen Symudedd o fewn y Lwfans Byw i'r Anabl
 • Eich bod yn derbyn Cyfradd Uwch yr Elfen Symudedd o fewn y Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Eich bod â nam difrifol ar eich golwg (wedi'ch cofrestru'n ddall) neu bod gennych Dystysgrif Nam ar y Golwg (CVI) neu Ffurflen BD8, sydd wedi'i harwyddo gan offthalmolegwr ymgynghorol, ac yn nodi fod gennych nam difrifol ar eich golwg (dall) ac yn dymuno cael eich cofrestru fel unigolyn sydd â nam difrifol ar y golwg (dall) gyda'r cyngor. 
 • Eich bod yn derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwyr Rhyfel
 • Eich bod yn derbyn cyfandaliad budd-dal gan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog a'r Lluoedd wrth Gefn (gyda lefelau tariff 1-8). Rhaid i chi fod wedi cael eich ardystio i ddatgan fod gennych anabledd parhaol a sylweddol sy'n achosi anallu i gerdded neu eich bod yn cael anhawster mawr wrth gerdded.

Bydd angen i chi anfon tystiolaeth atom eich bod yn gymwys i gael budd.

Os na fyddwch yn gymwys yn awtomatig, efallai y byddwch dal yn gallu cael bathodyn os: 

 • Oes gennych anabledd parhaol a sylweddol sy'n golygu na allwch gerdded, neu sy'n gwneud cerdded yn anodd iawn. Efallai y bydd angen i ni wneud asesiad symudedd i weld os yw hyn yn gymwys
 • Ydych yn gyrru'n rheolaidd a bod gennych anabledd difrifol yn eich breichiau a fyddai'n golygu na allwch ddefnyddio'r cyfan neu rai mathau o fesuryddion parcio (neu y byddech yn ei gweld hi'n anodd iawn eu gweithredu)

Os yw eich bathodyn wedi'i ddwyn, gofynnwch am Gyfeirnod Trosedd gan yr heddlu.

Os cafodd eich bathodyn ei gyhoeddi cyn 1 Ebrill 2012, cysylltwch â ni a byddwn yn anfon ffurflen gais atoch am fathodyn newydd. Bydd angen i chi anfon tystiolaeth atom i gefnogi eich cais.

Anfonwch y ffurflen, siec neu archeb bost am £10 i'w wneud yn daladwy i Gyngor Sir Powys (dim arian parod) ac un ffotograff math pasbort at:

Bathodynnau Glas,
PO Bocs 71,
Llandrindod
Powys

LD1 9AQ

Os cafodd eich bathodyn ei gyflwyno ers  1 Ebrill 2012, nid oes angen llenwi ffurflen gais. Ysgrifennwch at Wasanaethau Cwsmer, gan gynnwys y canlynol:

 • Eich enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhif bathodyn
 • Siec neu archeb bost am £10 yn daladwy i Gyngor Sir Powys (nid arian parod)

Unwaith y byddwn wedi derbyn yr holl wybodaeth hon, byddwn yn anfon bathodyn newydd atoch.