Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn rhoi mwy o lais i chi o ran y gofal a’r gefnogaeth a gewch.  Cyflwynwyd y Ddeddf ym mis Ebrill 2016.

Egwyddorion Sylfaenol

Llais a rheolaeth 

Gosod yr unigolyn a'u hanghenion yng nghalon y gofal gan roi iddynt lais a rheolaeth dros y canlyniadau a fydd yn eu helpu i fyw yn y ffordd y maen nhw'n dymuno.

Atal ac ymyrraeth gynnar

Cynyddu gwasanaethau ataliol o fewn y gymuned er mwyn sicrhau nad yw'r angen yn cyrraedd lefel critigol.

Lles

Cefnogi pobl i gyflawni eu lles eu hunain a mesur llwyddiant gofal a chymorth.

Cydgynhyrchiant

Annog unigolion i gymryd rhan yn y gwaith o lunio a chyflwyno gwasanaethau.

Aml-asiantaeth 

Cydweithio partneriaeth cryf rhwng yr holl asiantaethau a sefydliadau.

Sut fydd hyn yn effeithio ar fy ngofal a chymorth?

Er mwyn eich cadw mor iach a phosibl, byddwch yn gwneud penderfyniadau am eich gofal mewn partneriaeth a gweithwyr proffesiynol.  Byddwch yn cael gwybodaeth sydd wrth law a chyngor am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal.

Bydd gofalwyr a'r bobl y maen nhw'n gofalu amdanynt gyda hawl cyfartal i gael eu hasesu ar gyfer cymorth a bydd hawl gan ragor o bobl i Daliadau Uniongyrchol.

Bydd proses asesu newydd ar gyfer gofal a chymorth yn seiliedig ar yr hyn sy'n bwysig i chi fel unigolyn.  Bydd yn ystyried eich cryfderau personol a'r cymorth sydd ar gael i chi gan eich teulu, ffrindiau ac eraill yn y gymuned.  

Bydd yr asesiad yn symlach a gellir ei wneud gan un person ar ran ystod o sefydliadau. 
 
Bydd rhagor o wasanaethau i atal problemau rhag dirywio, fel bod yr help cywir ar gael pan fyddwch ei angen ef.

Cyflwyno pwerau cryfach i gadw pobl yn ddiogel rhag cael eu cam-drin neu esgeuluso.

Mr Evans
Image of gardens

Beth yw Lles?

Ry'n ni am i bobl gael bywydau iach a hapus.

Bydd y Ddeddf yn newid y ffordd mae gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol a gwasanaethau gofal eraill yn cydweithio mewn partneriaeth i helpu a chefnogi pobl.  Bydd y Ddeddf yn helpu i wneud yn siwr fod pobl yn gallu byw pob agwedd o'u bywydau yn y ffordd y maen nhw'n dymuno.

Mae lles yn golygu mwy na fod yn iach; mae'n golygu:

• teimlo'n dda yn emosiynol

• teimlo'n ddiogel lle ry'ch chi'n byw

• cael cyfle i wneud yn dda yn yr ysgol

• cael ffrindiau

• bod yn rhan o gymunedau da a chryf

• bod yn ddiogel rhag trais; a

• llawer mwy