Cam-drin Oedolion - cadw'ch hun yn ddiogel.

Os ydych chi wedi cael eich cam-drin neu'ch niweidio, neu'n ofni y gallwch chi, rhowch wybod i rywun y gallwch ymddiried ynddo.  Gall fod yn weithiwr cymdeithasol, yn Feddyg Teulu neu rywun sy'n gofalu amdanoch.  Gall hefyd fod yn ffrind neu'n berthynas agos.
 

Os ydych chi wedi cael eich cam-drin neu'ch niweidio, neu'n ofni y gallai hyn ddigwydd, rhowch wybod i rywun ry'ch chi'n ei ymddiried.  Gall fod yn weithiwr cymdeithasol, yn Feddyg Teulu neu rywun sy'n gofalu amdanoch.  Gall hefyd fod yn ffrind neu'n berthynas agos.

Os ddywedwch chi wrth weithiwr proffesiynol, mae dyletswydd arnyn nhw i ddweud wrth y rheolwr a fydd yn rhoi gwybod i wasanaethau cymdeithasol, yr heddlu neu asiantaethau eraill a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os ddywedwch chi wrth ffrind neu berthynas, ceisiwch eu hannog i ddweud wrth rywun.

Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu, Gwasanaethau Iechyd neu Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn ymchwilio i bob honiad o gam-drin neu niwed.

Bydd pwy sy'n rhan o'r broses yn dibynnu ar beth ddigwyddodd.

 

Ymchwilio i achosion o atgyfeirio

Rhaid ymchwilio i bob achos sy'n cael eu hatgyfeirio i ddiogelu oedolion.  Os bydd rhywun yn cysylltu a ni amdanoch chi, byddwn fel arfer yn cysylltu a chi. Byddwn yn pwyso a mesur y perygl ac yn penderfynu beth sydd angen ei wneud ac os oes angen ymchwilio ymhellach.

Ymchwiliad diogelu oedolion

Bydd yr ymchwiliad diogelu oedolion yn darganfod beth ddigwyddodd, pwy oedd yn gysylltiedig a beth sydd angen ei wneud i'ch cadw chi'n ddiogel.  Fe allai'r ymchwilwyr weithio i wasanaethau cymdeithasol neu iechyd.  Mae'n bosibl y cewch eich cyfweld fel rhan o'r ymchwiliad.

Ar ol yr ymchwiliad, byddwn yn edrych ar yr adroddiad ac yn penderfynu a ddigwyddodd yr honiadau ac yn trafod beth ddylai ddigwydd nesaf.   Byddwn hefyd yn sicrhau eich bod chi'n ddiogel ac yn cael help.

Mae'r safonau isod yn nodi beth y gallwch ei ddisgwyl o'r broses diogelu oedolion.

 

1 – Datgan Pryderon

Byddwn yn cymryd unrhyw honiadau o gam-drin o ddifrif a byddant yn cael eu trin gan wasanaethau cymdeithasol, yr heddlu neu wasanaethau iechyd.

2 – Gwneud penderfyniadau

Fe fyddwch yn cymryd rhan mewn unrhyw benderfyniadau fydd yn cael eu gwneud. 

3 – Cyfathrebu

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i'ch helpu chi gydag unrhyw anghenion cyfathrebu sydd gennych.

Safon 4 – Cyfarfodydd

Byddwn yn eich annog a'ch helpu chi ddod i bob cyfarfod sy'n cael eu trefnu i drafod eich sefyllfa.  Ond ni fyddwch yn cael bod yno os ydyn nhw'n trafod gwybodaeth gyfrinachol am rywun arall.

Safon 5 – Asesiad Risg a Chynlluniau Diogelu

Fe fyddwch yn rhan o'r broses o asesu risg wrth lunio Cynllun Diogelu i'ch cadw chi'n ddiogel.

Safon 7 – Cymorth

Byddwch yn cael help trwy'r broses fel eich bod chi'n deall beth sy'n digwydd.

Safon 8 – Eiriolaeth

Fe wnawn gynnig eiriolwr i chi os hoffech gael rhywun i'ch helpu chi trwy'r broses.  Os nad ydych chi'n gallu gwneud penderfyniadau am gadw'ch hun yn ddiogel, mae'n bosibl y bydd Eiriolwr Galluedd Meddyliol yn cael ei benodi i gynrychioli eich barn a'ch dymuniadau chi.

Safon 9 – Canlyniadau

Cewch glywed canlyniad terfynol yr ymchwiliad diogelu oedolion a lle'n bosibl, cewch glywed beth fydd yn digwydd i'r unigolyn neu'r sefydliad a wnaeth niwed i chi. 

Y ffordd orau o ddelio a cham-drin yw ei atal rhag digwydd yn y lle cyntaf. 

Os yw pobl sydd mewn perygl o gael eu cam-drin yn gallu rheoli eu bywydau eu hunain, yn ddigon hyderus i wneud penderfyniadau a gyda'r wybodaeth am beth i'w wneud, fe allan nhw gadw'u hunain yn ddiogel.

Mae Pwyllgor Diogelu Oedolion Powys yn gweithio gyda sefydliadau eraill ym Mhowys i drefnu cyrsiau a gweithdai:

 

Rhoi gwybod am achos o gam-drin

Os ydych chi wedi cael eich cam-drin neu'ch niweidio:

Mewn argyfwng - ffoniwch 999 ar unwaith.

  • Mynnwch gymorth meddygol os ydych chi wedi cael niwed.
  • Galwch yr heddlu os ydych chi'n amau trosedd.
  • Cofiwch  gadw tystiolaeth (cewch ragor o wybodaeth gan yr heddlu)

G allwch gysylltu â ni trwy'r ffyrdd canlynol:

  • Ffurflen ar-lein 
  • Ffonio Llinell Uniongyrchol Powys (Oedolion) ar: 01597 827556
  • Gall Asiantaethau'r Llywodraeth anfon e-bost yma

Mwy o wybodaeth ar roi gwybod am achosion o gam-drin oedolion