Cymorth gyda phroblemau cyffuriau ac alcohol

Kaleidoscope logo
CAIS logo

Mae Kaleidoscope yn darparu cymorth a chefnogaeth i oedolion sy'n byw ym Mhowys sy'n cam-drin alcohol a chyffuriau.

Mae CAIS yn darparu gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc sy'n byw ym Mhowys i'w cynorthwyo i reoli'u defnydd o alcohol a chyffuriau.

Lleihau'r ddibyniaeth ar alcohol a chyffuriau ar hyd a lled Powys yw ein nod, ac annog pobl i gael cymorth i fyw bywydau iachach a mwy cyflawn.

Yr hyn y gallwn ni ei gynnig

Byddwn yn darparu gofal i'r unigolyn, gan gynnig y lefel briodol o gymorth i bob un.

Gallai hynny gynnwys:

  • cyngor
  • eiriolaeth
  • cymorth cwnsela/therapiwtig gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau
  • gwasanaethau ‘haen 2’, er enghraifft cyfnewid nodwyddau, acwbigo a mynediad at weithgareddau tynnu sylw oddi ar yr alcohol a'r cyffuriau
  • Mae Kaleidoscope wedi cyflwyno system mynd â naloxone gartref yn ddiweddar

Hefyd mae gweithwyr Diagnosis Deuol yn y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol sy'n cynorthwyo pobl â phroblemau cyffuriau/alcohol a salwch meddwl difrifol sy'n parhau.

 

 

 

Sut alla' i gael help?

Gallwch eich atgyfeirio eich hunan neu ofyn i feddyg neu weithiwr cymdeithasol eich atgyfeirio. Bydd pob atgyfeiriad yn gyfrinachol.

I hunanatgyfeirio, cysylltwch â:

Kaleidoscope Powys neu CAIS

www.kaleidoscopeproject.org.uk
www.cais.co.uk

Yn chwilio am ragor o wybodaeth? Dewiswch un o'r tabiau canlynol:

Rhagor o Wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DAN24/7) 0808 808 2234. Twitter: @dan_247 . Facebook

Cyngor ar Bopeth mae'r swyddogion cynghori i'w cael ymhob un o'r canolfannau triniaeth yn rheolaidd, ac maen nhw ar gael i bobl sy'n taro i mewn neu'n trefnu apwyntiad. Gall Cyngor Ar Bopeth Powys ddarparu cyngor i unrhyw un sy'n ffrind neu'n aelod o deulu i ddioddefwr ar amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys dyledion, budd-daliadau, tai, gwaith a pherthnasoedd.

The Wallich - mae'r sefydliad yma'n cynorthwyo pobl ddigartref a'r rheiny sy'n byw mewn llety dros dro a hefyd rhai sy'n camddefnyddio sylweddau ymhob rhan o Bowys, gan sicrhau bod llety addas a chynaliadwy ganddynt.

Samaritans - mae'r sefydliad yma wedi ymrwymo i gyrraedd cymaint o bobl â phosibl yng Nghymru a allai fod ag anawsterau ymdopi

Hypnotherapy Directory  (Sylwch: Ni all Cyngor Sir Powys gadarnhau dilysrwydd/effeithiolrwydd yr unigolion a'r sefydliadau a geir trwy'r cyfeiriadur yma)

I  gael rhestr lawn o'r gwasanaethau sydd ar gael yn eich ardal chi, ewch i  info engine https://www.dewis.wales/neu DEWIS