Cymorth gyda phroblemau cyffuriau ac alcohol

Ym Mhowys, mae Kaleidoscope yn darparu gwasanaethau cyffuriau ac alcohol i blant ac oedolion. Maent yn gweithio gyda sefydliad o'r enw CAIS i helpu pobl ifanc. Alcohol yw'r broblem fwyaf o'r ddwy ym Mhowys, ac rydym am helpu pobl nad ydynt o bosibl yn ddibynnol ar alcohol, ond rhai a allai, gydag ychydig gymorth, leihau'r alcohol a yfant i lefelau mwy iach.

Byddwn yn darparu gofal i'r unigolyn, gan gynnig y lefel briodol o gymorth ar gyfer pob unigolyn. Gallai hynny gynnwys:

  • cyngor
  • eiriolaeth
  • cymorth cwnsela/therapiwtig gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau
  • gwasanaethau ‘haen 2’, er enghraifft cyfnewid nodwyddau, acwbigo a mynediad at weithgareddau i ddargyfeirio sylw
  • Mae Kaleidoscope wedi cyflwyno naloxone yn ddiweddar

Hefyd mae gwasanaeth arbenigol i'r rheiny sydd yn y System Cyfiawnder Troseddol, a Gweithwyr Ieuenctid i bobl ifanc gan gynnwys prosiectau ieuenctid yn Y Drenewydd, Llandrindod ac Aberhonddu.

Mae canolfannau triniaeth yn Y Trallwng, Y Drenewydd, Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais, a chynhelir sesiynau mewn rhai lleoliadau eraill (er enghraifft cymunedau Machynlleth a Llanandras). Hefyd, gall cleientiaid gysylltu â ni a chael cymorth dros yr e-bost nes dros y ffôn.

Pa help sydd ar gael i ffrindiau a theulu?

Bydd Kaleidoscope yn gweithio gyda Gwasanaeth Gofalwyr Powys i ddarparu cymorth i ‘bobl eraill sy'n pryderu’. Mae rhywfaint o hyfforddiant ar gael i rieni a gofalwyr.

Mae gweithwyr Diagnosis Deuol yn y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol sy'n cynorthwyo pobl â phroblemau wrth ddefnyddio cyffuriau ac alcohol, a/neu salwch meddwl hirdymor. Maent yn gweithio'n agos gyda Kaleidoscope.

Mae pobl gyda salwch meddwl yn fwy tebygol o fod â phroblem gyda chyffuriau neu alcohol. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd i'w cynorthwyo gan fod effeithiau'r defnydd o alcohol neu gyffuriau'n ei gwneud yn anodd cynnal asesiadau iechyd meddwl, a salwch meddwl yn ei gwneud yn anodd mynd i'r afael â phroblemau dibyniaeth.

Dywed yr Adran Iechyd y dylai gwasanaethau iechyd meddwl fod ar y blaen wrth drin pobl â salwch meddwl difrifol a chamddefnydd o sylweddau sy'n broblemau. Mae hyn yn lleihau'r risg o bobl yn methu â chael yr help  angenrheidiol.

Sut alla' i gael help?

Gallwch eich atgyfeirio eich hunan neu ofyn i feddyg neu weithiwr cymdeithasol eich atgyfeirio. Bydd pob atgyfeiriad yn gyfrinachol.

I hunanatgyfeirio, cysylltwch â:

Kaleidoscope Powys
Severn House
Sgwâr Hafren

Y Drenewydd
Powys

Ffôn: 01686 610422

www.kaleidoscopeproject.org.uk

Rhagor o Wybodaeth

Dolenni wefannau eraill:

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DAN24/7) 0808 808 2234. Twitter: @dan_247 . Facebook

Hypnotherapy Directory  (Please note: Powys County Council does not endorse individuals or organisations found through this directory)

Clirio