Cefnogi oedolion (Cysylltu Bywydau)

Image of two people

Wedi meddwl am agor eich cartref i oedolyn gwirfoddol erioed? Mae dwsinau o bobl ym Mhowys eisoes yn gwneud hynny, ond mae staff Cysylltu Bywydau Powys nawr yn chwilio am ragor o bobl ar hyd a lled y sir i gymryd rhan yn rhaglen 'Cysylltu Bywydau Powys'.

 

 

Mae Cysylltu Bywydau Powys yn darparu cymorth i oedolion hawdd eu niweidio ac yn eu helpu i ddewis ble yr hoffen nhw fyw, gyda phwy, a sut i dreulio'u hamser.

Mae'n helpu trefnu i bobl a allai fod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol gael seibiant byr neu fyw tymor hir yng nghartrefi pobl sydd wedi'u dewis a'u hyfforddi'n briodol, sef pob sy'n cael eu galw'n Ofalwyr Cysylltu Bywydau. Bydd y Gofalwyr yn cael eu talu pan fydd yr unigolyn dan sylw yn aros gyda nhw.

Dywedodd rheolwr y prosiect, Richard Gwynn:

“Rydym yn chwilio am unigolion, parau neu deuluoedd sydd ag ystafell sbâr yn eu cartref, dealltwriaeth ac agwedd bositif a gwir ddymuniad i gynorthwyo pobl i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymuned.

“Os ydych chi'n byw ym Mhowys, yn frwdfrydig, yn ystyriol, yn gallu gweithio i gynlluniau cytunedig, yn gallu annog pobl eraill a bod yn sensitif i'w hanghenion, byddem wrth ein bodd pe byddech yn cysylltu â ni.  Byddai profiad o weitho yn y sector gofal yn ddefnyddiol, ond nid yn angenrheidiol - mae brwdfrydedd yr un mor werthfawr.” 

Image of Mandy & Dai Jones

Mae Mandy'n gweithio fel rhan o'r cynllun Cysylltu Bywydau. Trwy'r cynllun yma mae hi'n agor ei chartref i oedolion hawdd eu newidiadau ac yn gofalu amdanyn nhw.  Darllen hanes Mandy

Image of Diane Davies

Mae Diane, sy'n byw yn ardal Machynlleth, yn disgrifio sut y mae'r pobl sy'n byw gyda hi yn dod yn rhan o'r teulu.  Darllen hanes Diane

Cynllun sydd wedi'i gofrestru a'i reoleiddio yw Cysylltu Bywydau Powys ac mae'n cynnig cymorth ymarferol, cyngor a chyfarwyddyd i Ofalwyr Cysylltu Bywydau yn eu gwaith. Mae'r cynllun yn darparu hyfforddiant priodol i Ofalwyr Cysylltu Bywydau ac yn trefnu iddyn nhw gael eu talu am y gwaith a wnânt. 

Mae'n darparu gofal a chymorth i oedolion gydag anabledd dysgu, ond hefyd i bobl eraill, er enghraifft, pobl gyda phroblemau iechyd meddwl neu anabledd corfforol neu synhwyraidd a phobl ifanc yn y cyfnod pontio.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn darparu cartref cefnogol a gofalgar i oedolyn hawdd ei niweidio, neu unrhyw un hoffai wybod rhagor gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen yma.