Rhestr wirio rhyddhau o'r ysbyty

llun o ddynes yn yr ysbyty

Defnyddiwch y rhestr wirio hon cyn i chi adael yr ysbyty. Bydd yn helpu i sicrhau y byddwch yn derbyn yr holl gymorth sydd ei angen arnoch pan fyddwch yn cyrraedd adref. Gofynnwch i staff eich helpu i'w llenwi.

Tasg Wedi'i Gwblhau?    
A ydych wedi cael asesiad aml-ddisgyblaethol? Os ydych angen cynllun gofal a/neu gynllun rhyddhau, a ydynt wedi cael eu cytuno?
 
A oes gennych gopi o'ch cynllun gofal?
 
A oes gennych gludiant i fynd adref?
 
A oes rhywun yn dod gyda chi ar y daith adref?
 
A oes rhywun i sicrhau eich bod yn setlo adref yn iawn os oes angen?
 
A ydych wedi derbyn meddyginaethau a dresins i fynd adref gyda chi? A oes gennych gyfarwyddiadau ysgrifenedig ar sut i'w defnyddio nhw?
 
A ydych wedi derbyn manylion am unrhyw apwyntiadau dilynol?
 
A ydych wedi derbyn unrhyw offer yr ydych eu hangen ac a oes rhywun wedi dangos i chi sut i'w defnyddio?
 
Os ydych angen addasiadau yn y cartref, a ydynt wedi cael eu gwneud, neu a oes trefniadau dros dro yn cael eu gwneud tra byddwch yn aros i'r gwaith gael ei wneud?
 
A fyddwch yn cael gwasanaethau megis gwasanaeth adref o'r ysbyty, gofal yn y cartref, gwasanaeth nyrs ardal a phrydau ar glud? A ydych yn gwybod pa ddyddiau/amseroedd y byddant yn dod?
 
Os ydych yn byw ar eich pen eich hunan, a oes rhywun wedi sicrhau fod eich cartref yn barod ar eich cyfer?
 
A ydych chi a'ch gofalwyr wedi cael digon o rybudd am y dyddiad a'r amseroedd y byddwch yn cael eich rhyddhau o'r ysbyty ac a ydych yn cytuno gyda'r trefniadau?
 
A oes gennych chi a'ch gofalwyr restr o bobl sydd wedi'u henwi a rhifau ffôn i gysylltu â hwy os oes problem wedi i chi gael eich rhyddhau o'r ysbyty?
 
A ydych chi a'ch gofalwyr wedi derbyn digon o wybodaeth ar feddyginaethau, diet, apwyntiadau dilynol ac wedi cael cyswllt â'r Meddyg Teulu? Os oes gennych anawsterau cyfathrebu, megis nam ar y golwg, a ydych wedi derbyn gwybodaeth mewn ffordd sy'n gweddu i chi?
 
A oes crynodeb rhyddhau ysgrifenedig wedi cael ei anfon at eich Meddyg Teulu o fewn 24 o gael eich rhyddhau o'r ysbyty (e.e. trwy ffacs) gyda manylion am: dyddiad ac amser rhyddhau, diagnosis, triniaeth, anghenion meddygol a chymdeithasol parhaus a threfniadau dilynol?