Cael help wrth adael ysbyty

Llun o ddynes yn yr ysbyty

Os ydych angen help pan fyddwch yn mynd adref, dylai staff yr ysbyty sicrhau fod trefniadau ar gael cyn i chi gael eich rhyddhau. Dylech gael Cynllun Rhyddhau o'r Ysbyty a dylech gael gwybod yr hyn sydd wedi cael ei sefydlu ar eich cyfer.

Efallai fod gennych deulu a ffrindiau a all eich helpu chi pan fyddwch yn dod adref, neu efallai y byddwch yn defnyddio gwasanaeth gwirfoddol (megis Gwasanaethau Cymorth Cymunedol /Gwasanaethau Dod Adref o'r Ysbyty).

Mae Nyrs Cyswllt Rhyddhau o'r Ysbyty sy'n cysylltu Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion Powys gyda'r Ysbytai Cyffredinol Dosbarth sy'n gwasanaethu Powys. Gallwch ofyn i siarad â'r nyrsys hyn.

Gweler ein rhestr wirio cyn rhyddhau o'r ysbyty

Wedi i chi adael ysbyty, efallai y byddwch angen help am ychydig cyn i chi allu rheoli gweithgareddau bob dydd eich hunan. Fel y byddwch yn gwella, byddwch yn gallu gwneud mwy a byddwch angen llai o gymorth. Os nad yw adferiad llawn yn bosibl, gallwch barhau i fod yn annibynnol ond efallai na fyddwch yn gallu gwneud pethau yn y ffordd yr oeddech arfer ei wneud a bydd angen i chi ddod o hyd i ffyrdd newydd.

I helpu gyda hyn, dylai'r ysbyty eich cyfeirio at wasanaeth o'r enw Ail-alluogi. Byddant yn eich cefnogi a'ch helpu am nifer o wythnosau gan eich helpu wedi hynny i benderfynu pa gymorth parhaus, os o gwbl, fydd ei angen arnoch.

Mwy o wybodaeth am ailalluogi

 

 

Yn anffodus, bydd rhai pobl yn mynd mor sâl fel na allant ymdopi'n ddiogel ar eu pen eu hunain bellach. Os bydd hyn yn digwydd i chi, efallai y byddwch yn gallu:

Mae pob dewis yn cynnwys penderfyniadau mawr na ellir eu cymryd yn ysgafn. Mae goblygiadau ariannol hefyd. Os yw'n bosibl, dylech drafod eich dewisiadau gyda'r bobl bwysig yn eich bywyd a'ch Rheolwr Gofal. Fodd bynnag, cofiwch mai dim ond chi sy'n gwybod beth sydd orau ar eich cyfer chi, felly peidiwch â gadael i'ch hunan gael eich gwthio i mewn i rywbeth nad ydych yn hapus gydag o.

(Mae rhai achosion lle mae salwch rhywun yn golygu nad ydynt yn gallu gwneud rhai penderfyniad ond mae hyn yn berthnasol i nifer fach o bobl).

 

 

Os y gallwch, dylech ddychwelyd am ymweliad neu i aros yn eich cartref am gyfnod byr cyn i chi symud ymlaen. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ffarwelio, rhoi trefn ar eich eiddo a rhoi trefn ar eich sefyllfa. Efallai y bydd angen help arnoch i wneud hyn.

Mae gwneud y penderfyniad i symud, fel arfer i rywle lle'r ydych o'r farn y  byddwch yn derbyn mwy o ofal, yn benderfyniad anodd iawn. Efallai mai dyma'r penderfyniad mwyaf pwysig a wnewch erioed.

Rhagor o wybodaeth am ddod o hyd i gartref gofal

 

 

Sut ydw i'n cael help?

Os oes angen Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol megis y gwasanaeth ail-alluogi, help gyda sgiliau byw bob dydd neu offer ac addasiadau i'ch cartref, yna bydd rhaid i ni ddod i'ch adnabod (i wneud asesiad) a chytuno ar Gynllun Gofal. Gellir gwneud hyn yn gyflym.

I ofyn am asesiad, gwirio pa mor gymwys ydych chi ac i weld costau, defnyddiwch y botwm isod:

 

 

Rhagor o Wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

www.disabilitypowys.org.uk - Anabledd Powys

www.nhsdirect.wales.nhs.uk- Galw Iechyd Cymru

www.ageuk.org.uk - Age UK Cymru

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol