Cael help gyda cham-drin domestig

Mae gan bawb yr hawl i fyw bywyd heb ofn, heb gael eu bygwth na’u cam-drin, yn arbennig o fewn eu cartrefi eu hunain.  Mae’n bwysig bod y rhai sy’n cael eu cam-drin neu’n dioddef trais yn y cartref yn cael eu cefnogi i wneud eu penderfyniadau eu hunain.

Os ydych chi'n credu eich bod chi mewn perygl dybryd, ffoniwch 999.

Live Fear Free – call 0808 80 10 800

Cam-drin domestig yw unrhyw drais rhwng partneriaid neu gyn-bartneriaid sydd mewn perthynas agos.  Gall y trais fod yn gorfforol, yn rhywiol, yn emosiynol neu'n ariannol, gan gynnwys bygythiadau a difrod.

 

 

Corfforol – curo, cicio, slapio, dyrnu, llosgi, tagu, trywanu, gwrthod gadael i rywun gysgu.

Rhywiol – trais, gorfodi rhywun i gael rhyw neu buteindra, pornograffi, neu unrhyw ymddygiad neu weithgaredd rhywiol sy’n annerbyniol i chi.

Emosiynol - cenfigen, cywilyddio, diraddio, beirniadu systematig, bychanu, peri ofn, ynysu rhag teulu a ffrindiau, gwrthod cael rhyw, bygythiadau neu hunanladdiad.

Llafar – cam-drin geiriol, ymateb yn ymosodol neu’n bygwth niwed.

Ariannol – gwrthod rhoi arian neu’n tynnu arian allan.

Mae cam-drin domestig yn broblem ddifrifol a chyffredin, er ei fod yn aml yn cael ei guddio o fewn y teulu.  Mae’n digwydd ym mhob cymdeithas beth bynnag yw’r rhyw, ethnigrwydd, dosbarth, cenedligrwydd, crefydd, cefndir diwylliannol, anabledd, statws priodasol, oedran neu gyfeiriadedd rhywiol.

Bydd 1 o bob 4 merch ac 1 o bob 6 dyn yn dioddef cam-drin domestig rhywbryd yn eu bywydau.  Mae dynion yn ogystal â merched yn dioddef ac mae hefyd yn effeithio ar berthnasau o’r un rhyw.

Mae’r gyfraith yn cynnwys ymddygiad o reoli a gorfodi rhywun o fewn diffiniad cam-drin domestig ac mae’r diffiniadau hyn hefyd yn cynnwys trais ar sail anrhydedd, anffurfio organau cenhedlu benywod a phriodasau dan orfod. 

Mae Cyngor Sir Powys ar hyn o bryd yn gweithio ar strategaeth i atal cam-drin domestig ac i helpu’r rhai sy’n dioddef a’r rhai sydd wedi bod trwyddi.  Mae hwn yn y cyfnod ymgynghori.

 

Mae’r rhan fwyaf o’r gwefannau isod yn cynnig “botymau diogel” i chi allu pori gwefan arall yn gyflym.  Am ragor o wybodaeth ar bori’n ddiogel, ewch i  wefan Cymorth i Ferched Cymru : cover your tracks

 

     Byw Heb Ofn – Ffoniwch am ddim ar 0808 80 10 800.  Gwasanaeth cyfrinachol, sydd ddim yn barnu, ac yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth.  Ar gael yn Gymraeg neu’n Saesneg, gyda mynediad at ‘Language Line’ am ieithoedd eraill, a BT Type Talk i’r rhai sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw.

 

     Amharchu neb – Cyngor i bobl ifanc ar berthnasau iach a beth yw cam-drin.

 

     Cymorth i Ferched Cymru – Gr?p cenedlaethol sy’n cynrychioli 34 o grwpiau lleol ar draws Cymru.  Gwybodaeth a chyngor gan gynnwys diogelwch cyfreithiol, sut i ddod o hyd i gr?p lleol a manylion ymgyrchoedd a rhaglenni hyfforddi.

 

     Fforwm Cam-drin Domestig Powys  - Mae’r fforwm yn bartneriaeth rhwng gwahanol sefydliadau ac yn gweithio i leihau’r achosion o gam-drin domestig.  Mae’r Fforwm wedi cynhyrchu’r canllaw hwn i swyddogion proffesiynol.

 

     Broken Rainbow <http://www.brokenrainbow.org.uk/> - Elusen gofrestredig sy’n cael ei ariannu gan y Swyddfa Gartref, ‘Broken Rainbow’ yw’r unig linell gymorth ar drais domestig i lesbiaid, dynion hoyw, deurywiol a thrawsrywiol gan gynnig cymorth cyfrinachol i holl aelodau’r gymuned LGBT, eu teuluoedd a ffrindiau, ac asiantaethau sy’n eu cefnogi.  Pobl LGBT cymwys sy’n rhedeg y llinell gymorth sydd yn deall materion hunaniaeth rywiol ynghyd ag effaith trais domestig ar fywydau pobl.

 

       Llwybrau Newydd <http://www.newpathways.org.uk/sexual-assault-referral-centre/> -  Mae gan ‘Llwybrau Newydd’ Ganolfan Atgyfeirio Pobl sydd wedi dioddef Cam-drin Domestig yn Y Drenewydd.  Cyfleuster newydd yw hwn lle bydd rhai sydd wedi newydd ddioddef trais neu ymosodiad rhywiol  yn gallu cael help a chefnogaeth.  Mae hyn yn cynnwys mynediad at archwiliad meddygol fforensig a fydd yn cael ei gynnal gan feddyg profiadol a chymwys, a’r cyfle i siarad â’r Heddlu am yr hyn sydd wedi digwydd os yw’r cleient yn dymuno.  Bydd cleientiaid hefyd yn gallu cael help a chyngor gan un o’n Gweithwyr Argyfwng a fydd yn gallu helpu ac aros gyda nhw trwy gydol y broses.  Gallwch alw Llwybrau Newydd ar 01267 266166.

 

        

 

 

 

What's happening in Powys?

Yr Asiantaeth a manylion cyswllt Ardal Disgrifiad o’r gwasanaeth
Gwasanaethau Tai Powys. Ffôn: 01597 827464 Powys gyfan Llety dros dro. Gwaith i wella diogelwch eich cartref
Hafan Cymru Tel: 01874 620030 Powys gyfan. Eiriolwyr annibynnol trais domestig. Cymorth fel y bo’r angen.
Heddlu Dyfed-Powys. Mewn argyfwng ffoniwch 999. Powys gyfan Atal cam-drin ac arestio’r rhai sydd wedi troseddu.
Calan DVS.Ffôn : 01874 625146 Ardal Aberhonddu, Knighton, Presteigne, Llandrindod ac Ystradgynlais Llety lloches. Cymorth allanol / cymunedol
Canolfan Argyfwng Teuluol Maldwyn Ffôn : 01686 629114 Ardal Y Trallwng, Y Drenewydd a Machynlleth Llety lloches i fenywod a dynion. Cymorth allanol / cymunedol. Gr?p S.T.A.R.

Mwy o wybodaeth

 

Dolenni i wefannau eraill:

 

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 -  am wella’r trefniadau ar gyfer; atal trais ar sail rhyw, cam-drin domestig a thrais rhywiol, diogelu dioddefwyr a helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan drais ar sail rhyw, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  

 

Adolygu Dynladdiadau Trais Domestig – bydd hyn yn digwydd os bydd rhywun yn marw o ganlyniad i gam-drin domestig.