Cael cyfarpar ac addasiadau yn eich cartref

Photo of call button

Os oes gennych anableddau corfforol neu synhwyraidd parhaol a sylweddol, gallwch gael cyfarpar i'ch helpu neu gallwch gael newidiadau wedi'u gwneud i'ch cartref.  Mae benthyciadau tymor byr ar gael hefyd i bobl sy'n gwella wedi damweiniau a llawdriniaethau, a gallwch ofyn am hyn gan therapyddion sydd wedi'u lleoli yn yr ysbyty.

Mae ‘Tasgau dyddiol’ sydd hefyd yn cael eu galw'n 'Weithgareddau Byw Bob Dydd’) yn cynnwys: 

  • Gofalu amdanoch eich hunain, er enghraifft, ymolchi, mynd i'r ty bach a gwisgo, bwyta ac yfed.
  • Codi o un lle i'r llall, fel codi o'r gwely a mynd i'r gwely, eistedd a chodi oddi ar gadair neu'r  ty bach, mynd i mewn i'r bath neu gawod a dod allan ohonynt
  • Symudedd, fel mynd i fyny ac i lawr y grisiau
  • Gweithgareddau yn y cartref fel coginio, gwaith ty a siopa.

Mae dyfeisiau, offer a chyfarpar ar gael sy'n helpu llawer o bobl i reoli'r gweithgareddau hyn yn annibynnol:  Er enghraifft, mae ffyn codi (sy'n cael eu galw'n 'help llaw') yn ddefnyddiol os ydych yn cael amhawster i gyrraedd eich traed neu godi eitemau oddi ar y llawr.  Gall dyfeisiau troi tapiau, agor jariau a throi allweddi helpu os nad oes gennych lawer o afael neu arddynau gwan.

Os ydych yn cael anawsterau, gofynnwch am asesiad.

Bydd therapydd galwedigaethol neu reolwr gofal yn ymweld â chi i asesu eich anghenion a chytuno ar gynllun gweithredu gyda chi.  Efallai bydd y therapydd galwedigaethol yn argymell mân-addasiadau neu addasiadau mawr i'ch cartref.  Bydd yr argymhellion yn cael eu hanfon at y sefydliad neu'r asiant sy'n gallu gwneud y newidiadau.  Bydd hyn yn dibynnu ar bwy sy'n berchen ar eich cartref (chi, y cyngor, Cymdeithas Dai neu landlord preifat).  

Os oes angen addasiadau mawr ar gartref sydd mewn perchnogaeth breifat neu sy'n cael ei rentu'n breifat, gallwch wneud cais am gymorth ariannol.  (Holwch am y daflen 'Cymorth ar gyfer Cyfleusterau i Bobl Anabl - canllawiau ar addasu eich cartref’.)

Os ydych yn cael problemau cerdded, efallai bydd eich Meddyg Teulu yn eich atgyfeirio am asesiad symudedd.  Fel arfer, bydd hyn yn cael ei gynnal mewn clinig cleifion allanol.

Ar ôl yr asesiad, efallai y byddwch yn cael benthyca ambell ddarn o gyfarpar i'ch helpu chi fyw'n annibynnol neu i dderbyn gofal yn eich cartref eich hunan. Mae gan Wasanaethau Cymdeithasol a'r Bwrdd Iechyd Lleol wasanaeth a storfa ar y cyd. Gall fenthyg offer am ddim.

Mae enghreifftiau o offer ar fenthyg yn cynnwys:

Image of a toilet frame.

       fframiau t? bach / comôd

 

       blociau codi o’r gadair a’r gwely

 

       rheiliau cydio

 

       teclyn troi tapiau

 

       byrddau a seddi bath

 

       teclyn codi a sling

 

       teclyn tipio tegell

 

       byrddau trosglwyddo

 

 

Gallwch fenthyg cadair olwyn gan y GIG trwy’r Ganolfan Breichiau a Choesau Artiffisial a Chyfarpar.  Bydd eich Meddyg Teulu neu’ch therapydd galwedigaethol yn gallu’ch cyfeirio chi.

 

Gallwch fenthyg cadeiriau olwyn a chomôds am gyfnodau byr (er enghraifft, i fynd ar wyliau) trwy’r Groes Goch Brydeinig

 

 

 

 

Os nad ydych yn fodlon â'ch asesiad neu'r trefniadau sy'n cael eu cynnig i chi, gallwch ofyn am ail-asesiad.  Os nad ydych yn fodlon â maint neu ansawdd y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu dylech drafod hyn gyda darparwr y gwasanaeth, eich therapydd galwedigaethol neu eich rheolwr gofal.

Ystyr addasiad yw newid cartref rhywun anabl er mwyn creu gwell mynedfa a sicrhau ei bod yn bosibl defnyddio cyfleusterau hanfodol.  Enghraifft o’r rhain fyddai ramp, lifft grisiau neu ledaenu’r drws.  Os oes angen gwneud addasiadau, bydd y trefniadau a’r arian i wneud hynny’n dibynnu ar  bwy sydd berchen ar yr eiddo.  Mewn rhai amgylchiadau bydd rhaid cael asesiad ariannol.

I berchen-feddianwyr a thenantiaid preifat, mae’n bosibl y cewch Grant Cyfleusterau i’r Anabl.

 

 

Os ydych am brynu cyfarpar yn breifat, mae nifer o gwmnïau lleol a chenedlaethol sy’n gwerthu offer i bobl anabl.  Gallwch eu prynu ar y We ac mewn nifer o archfarchnadoedd, siopau DIY, siopau cyffredinol a fferyllfeydd.  Hefyd mae cwmnïau sy’n gwerthu offer arbenigol i bobl anabl, gyda rhai’n cynnig dod allan i’ch cartref.

Os ydych yn ystyried prynu eitemau mawr, byddem yn awgrymu eich bod yn gweld sut mae’n gweithio’n gyntaf ac yn rhoi cynnig arno cyn prynu.

Nid yw Gwasanaeth Cyfarpar Cymunedol Gwasanaethau Iechyd a Cymdeithasol yn gallu ad-dalu costau prynu unrhyw eitemau’n breifat.

Sgwter Symudedd

Cofiwch, os ydych chi’n ystyried prynu sgwter symudedd, bydd rhaid i chi hefyd ystyried sut i’w storio a’i wefru cyn prynu.  Dim ond rampiau i gadeiriau olwyn sydd wedi’u cyflwyno gan weithwyr iechyd proffesiynol y gallwn ni eu cynnig, ac nid ydym yn gallu storio na gwefru sgwters.   

 

 

Sut alla'i gael help?

Bydd rhaid i ni gynnal asesiad er mewn darganfod yn union beth yw eich anghenion.  Gallwn wneud hyn yn eich cartref a gall ffrind neu aelod o'r teulu fod gyda chi i'ch helpu. 

I ofyn am asesiad, i weld os ydych chi'n gymwys ac i weld y costau, defnyddiwch y botwm isod:

 

 

Rhagor o wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

www.dlf.org.uk - Disabled Living Foundation

www.asksara.org.uk - Ask Sara (cyngor a gwybodaeth a reoli ystod eang o tasgau byw bob dydd)

www.redcross.org.uk - Y Groes Goch Brydeinig

Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Codi a Mynd - 6 ymarfer i gadw'n gadarn

Taflen Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Cyswllt

Prisiau galw